Δραστηριότητες Logis­tics

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που συνιστούν τα Logis­tics, ποικίλλουν από εταιρεία σε εταιρεία ανάλογα με τη συγκεκριμένη οργανωτική δομή κάθε εταιρείας και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τη σημασία των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων για τη λειτουργία της. Έτσι, παρακάτω παρουσιάζεται το σύνολο των δραστηριοτήτων που είναι δυνατόν να εμφανιστούν στις λειτουργίες Logis­tics οι οποίες μπορούν να διακριθούν σε κυρίες και βοηθητικές δραστηριότητες καθώς και μερικές από τις επιλογές που συνδέονται με κάθε
δραστηριότητα (Σιφνιώτης, 1997).
Κύριες )ραστηριότητες των Logis­tics είναι:
1. Προσδιορισμός στρατηγικής, στοχοθεσία (bench­mark­ing) επιπέδων εξυπηρέτησης πελατών και
συνεργασία με τη διεύθυνση του mar­ket­ing προκειμένου να εξασφαλιστούν:
 Ο προσδιορισμός των αναγκών και επιθυμιών των πελατών για το επίπεδο εξυπηρέτησης στον
τομέα των Logistics
 Ο προσδιορισμός της ανταπόκρισης των πελατών σε συγκεκριμένο επίπεδο εξυπηρέτησης
 Ο καθορισμός επιπέδων εξυπηρέτησης των πελατών
2. Μεταφορά:
 Επιλογή μέσου μεταφοράς και επιπέδου εξυπηρέτησης
 Συγκέντρωση και συνένωση φορτίων
 Επιλογή διαδρόμου
 )ρομολόγηση οχημάτων — στόλου
 Επιλογή εξοπλισμού για τη μεταφορά.
 )ιεκπεραίωση διεκδικήσεων — αξιώσεων πελατών
 Έλεγχος κομίστρων– ναύλων
3. Αποθήκευση:
Προσδιορισμός απαιτούμενου χώρου:
 Σχεδιασμός χώρου και τερματικών εγκαταστάσεων
 )ιαμόρφωση αποθήκης και τοποθέτηση αποθεμάτων τελικών προϊόντων τους. Η προστατευτική συσκευασία είναι μια βοηθητική δραστηριότητα τόσο της
μεταφοράς και των αποθεμάτων, όσο και της αποθήκευσης και της διαχείρισης των υλικών,
συμβάλλοντας στην αποδοτικότητα τους. Οι προμήθειες και ο σχεδιασμός παραγωγής, επίσης
επηρεάζουν την αποδοτικότητα της διαχείρισης, της μεταφοράς και των αποθεμάτων. Τέλος οι
δραστηριότητες πληροφορικής στηρίζουν όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητες Logis­tics, δεδομένου ότι
παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για το σχεδιασμό και έλεγχο (Σιφνιώτης, 1997).
)ιαχείριση υλικών:
 Επιλογή εξοπλισμού (ιμάντες, περονοφόρα, παλέτες κτλ).
 Πολιτικές αντικατάστασης και συντήρησης εξοπλισμού
 )ιαδικασίες προετοιμασίας παραγγελιών
Αποθήκευση και ανάκτηση αποθεμάτων
Προστατευτική συσκευασία και σχεδιασμός για:
 )ιαχείριση φορτίου /​εμπορευμάτων (handling)
 Αποθήκευση
 Συσκευασία (προστασία από κλοπή και φθορά)
)ιαχείριση αποθεμάτων:
 Πολιτικές αποθήκευσης πρώτων υλών και τελικών προϊόντων
 Προβλέψεις βραχυπρόθεσμης ζήτησης
 Σύνθεση/​Συνδυασμός προϊόντων στα σημεία αποθήκευσης για την
προετοιμασία της παραγγελίας
 Στρατηγικές J.I.T (κατασκευή την στιγμή που χρειάζεται)
4. Πληροφόρηση:
 Συλλογή, αποθήκευση και διαχείριση των πληροφοριών
 Ανάλυση δεδομένων
 Υποστήριξη διαδικασιών ελέγχου.