Λεξικό Όρων Εισαγωγών Εξαγωγών

Αγορά αδασμολογήτων /​Duty-​free Purchase

Αγορά που δε συμπεριλαμβάνει “φόρο προστιθεμένης αξίας” (ΦΠΑ), την οποία κάθε κάτοικος ξένης χώρας μπορεί να κάνει, υποκείμενος σε κάποιες συνθήκες που αφορούν το πρόσωπό του/​της, το είδος των αγαθών και συμμορφούμενος/​η με κάποιες τυπικές διαδικασίες.
Άδεια αποστολής /​DP (Deliv­ery Per­mit)
Έγγραφο που εκδίδεται από το τελωνείο και επιτρέπει στους εισαγωγείς να παραλάβουν τα εμπορεύματα.

Άδεια αποστολής /​DP (Deliv­ery Per­mit)
Έγγραφο που εκδίδεται από το τελωνείο και επιτρέπει στους εισαγωγείς να παραλάβουν τα εμπορεύματα.

Άδεια εξαγωγής (εισαγωγής) /​Export licence (import licence)
Η άδεια είναι ένα διοικητικό έγγραφο ελέγχου του εξωτερικού εμπορίου, που εξουσιοδοτεί την εισαγωγή ή εξαγωγή συγκεκριμένων προϊόντων υποκειμένων στο καθεστώς ποσοστώσεων.

ΑΕΠ /​GDP
Ακαθάριστο Εγχώριο Προίόν (GrossDomes­ticProd­uct).

Αεροδρόμιο τελωνειακών δυνατοτήτων /​Cus­toms air­port
Αεροδρόμιο που έχει τεθεί σε λειτουργία από την αρμόδια τεχνική αρχή για δημόσια και διεθνή εναέρια κυκλοφορία. Το αεροδρόμιο έχει ένα τελωνείο ή έναν υποσταθμό ο οποίος λειτουργεί είτε σε μόνιμη είτε σε προσωρινή βάση.

Αεροπορική φορτωτική /​Air­way bill
Μία αεροπορική φορτωτική είναι μία σύμβαση μεταφοράς εκδιδομένη εις τριπλούν από τον μεταφορέα για ένα αεροπορικό φορτίο.

Αεροπορική φορτωτική /​AWB (Air­way bill)
Η αεροπορική φορτωτική είναι μία σύμβαση μεταφοράς που εκδίδεται εις τριπλούν από τη μεταφορική εταιρεία για ένα αεροπορικό φορτίο.

Άμεση εξαγωγή /​Direct export
Τρόπος πώλησης αγαθών απευθείας σε πελάτη εξωτερικού χωρίς τη χρήση αντιπροσώπου.

Αναγνώριση οφειλής /​IOU (I Οwe Υou)

Ανάλυση αρνητικών-​θετικών σημείων /​SWOT analy­sis
SWOT είναι συντομογραφία (στα αγγλικά) για Δυνάμεις, Αδυναμίες, Ευκαιρίες, Απειλές. Είναι ένας τρόπος ανάλυσης των πιθανοτήτων (επιτυχίας) κάποιου στην αγορά.

Αναπτυσσόμενες χώρες /​Devel­op­ing coun­tries
Αυτή η έννοια συνδυάζει χώρες με μέσο επίπεδο διαβίωσης, που δεν είναι ακόμη στο ίδιο επίπεδο με τις βιομηχανικές χώρες (π.χ. Ινδία, Ουρουγουάη, Ρουμανία κλπ.).

Αντικαταβολή /​Cash on deliv­ery (COD)
Πληρωμή με την παραλαβή.

Αντικαταβολή /​COD
Η αντικαταβολή είναι ένα σύστημα πληρωμής όπου ο φορέας συλλέγει το οφειλόμενο ποσό και φροντίζει για τη μεταβίβαση στο δικαιούχο. Το σύστημα αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν ο εξαγωγές είναι βέβαιος ότι ο αγοραστής θα αποδεχθεί τα εμπορεύματα και εάν τα αποστελλόμενα είναι πακέτα με χαμηλή τιμή μονάδας.

Αντιπροσώπευση /​Agency
Η εργασία που εκτελείται από ένα πρόσωπο (αντιπρόσωπο /​πράκτορα), που έχει επιλεγεί να ενεργεί για λογαριασμό ενός άλλου (του εντολοδότη).

Αντιπρόσωπος (εταιρεία) /​Rep­re­sen­ta­tive
Μία εταιρεία η οποία πωλεί εμπορεύματα για λογαριασμό άλλης εταιρείας.

Αντιπρόσωπος (με ανάληψη κινδύνου) /​Del credere agent
Πρόσωπο που πωλεί αγαθά για λογαριασμό άλλου και συμφωνεί να πληρώσει για αυτά εάν δεν το κάνει ο αγοραστής.

Αντιπρόσωπος (πρόσωπο) /​Rep­re­sen­ta­tive
Στις ΗΠΑ, ένας αντιπρόσωπος είναι ένας εσωτερικός πράκτορας πωλήσεων, δηλ. είναι εργαζόμενος της εταιρείας για την οποία ενεργεί. Γενικά του ανατίθεται μία συγκεκριμένη περιοχή πωλήσεων και διατηρεί συνεχή σχέση με τους συνεργάτες της εταιρείας (για παράδειγμα χονδρεμπόρους και λιανοπωλητές).

Αντιπρόσωπος πωλήσεων /​Sales rep­re­sen­ta­tive
Ο αντιπρόσωπος πωλήσεων είναι ένας πράκτορας που είναι υπεύθυνος, πλήρους απασχολήσεως, για την διαπραγμάτευση και πιθανόν την ολοκλήρωση συμβάσεων για την πώληση, απόκτηση, ενοικίαση ή προμήθεια ενός προϊόντος ή υπηρεσίας, στο όνομα ή για λογαριασμό παραγωγών, βιομηχάνων, εμπόρων ή άλλων αντιπροσώπων πωλήσεων.

Αντισταθμιστικά οφέλη /​Off­set
Για αντιστάθμιση ή αποζημίωση για κάτι.

Ανωτέρα βία /​Force majeure
Τυπικός όρος που βρίσκεται σε συμβάσεις μεταφοράς και επιτρέπει στους συμμετέχοντες (και ιδίως τον μεταφορέα) να αποδυθεί όλων των ευθυνών σε περίπτωση ζημίας ή απωλείας των εμπορευμάτων για λόγους πέρα από τον έλεγχό του (π.χ. φυσικές καταστροφές ή πόλεμος).

Αξία τελωνείου /​Cus­toms value
Η τελωνειακή αξία είναι η αξία των αγαθών στα σύνορα της Κοινότητας. Αυτή η αξία χρησιμεύει ως βάση για τον υπολογισμό των τελών εκτελώνισης.

Αξιόγραφο /​Bill
Γραπτή χωρίς όρους εντολή, με την οποία μία φυσική ή νομική οντότητα (ο αποδέκτης) δεσμεύεται να πληρώσει συγκεκριμένο ποσό σε μία άλλη φυσική ή νομική οντότητα (τον εκδότη) με την εμφάνιση ή κατόπιν καθορισμένης περιόδου.

Απαίτηση /​Claim
Δικαίωμα του προσώπου (πιστωτή) να απαιτήσει κάτι από κάποιον (πιστούχο), συνήθως ένα ποσό χρημάτων.

Απόβαρο, βάρος κενό /​Tare, dead weight
Βάρος της ITU (Μονάδα Συνδυασμένης Μεταφοράς) ή του οχήματος άνευ φορτίου.

Αποδέσμευση για ελεύθερη κυκλοφορία /​Release for free cir­cu­la­tion
Τελωνειακός κανονισμός ο οποίος αποδίδει σε αγαθά τρίτου μέρους ιδιότητα κοινοτικών αγαθών μετά την εφαρμογή μέτρων μπορικής πολιτικής, την διεκπεραίωση άλλων τυπικοτήτων για την εισαγωγή στην τελωνειακή δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, καθώς και τη συλλογή των νομίμων τελωνειακών δασμών.

Αποθήκες Τελωνείου /​Bonded Ware­houses
Είναι ζώνες υπό Τελωνειακό έλεγχο στις οποίες επιτρέπεται η αποθήκευση εμπορευμάτων πριν τον εκτελωνισμό.

Αποθήκη /​Ware­house
Μεγάλο κτίριο όπου κρατούνται εμπορεύματα.

Αποστολή /​Despatch — dis­patch
Η αποστολή των εμπορευμάτων στον προορισμό.

Άρση /​With­drawal
Επίσημη πράξη, ιδιωτική συμφωνία ή απόφαση δικαστηρίου που αποσύρει κατάσχεση, ακυρώνει υποθήκη ή ένσταση (τίτλου) και αποδίδοντας πάλι την εξουσία πάνω στα αγαθά ή δικαιώματα που είχε ανασταλεί.

ΑΤΜ /​ΑΤΜ
Αυτόματη ταμειακή μηχανή, σημείο ανάληψης μετρητών

Βάση /​Base
Βάση στην οποία επιβάλλεται ένας φόρος.

Βραχυπρόθεσμη υλοποίηση εισπρακτέων από το εξωτερικό /​Short-​term Real­i­sa­tion of Receiv­ables from Over­seas
Είναι μία βραχυπρόθεσμη τεχνική χρηματοδότησης για εξαγωγείς που παρέχουν στους αγοραστές εξωτερικού συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής. Η υλοποίηση του τιμολογίου μπορεί να είναι μέχρι το 100% της αξίας του.

Γενική αβαρία /​Gen­eral aver­age
Ζημίες αυτού του είδους συμβαίνουν στη θάλασσα ή σε υδάτινες οδούς μεταφοράς στο εσωτερικό. Προκαλούνται από γεγονός το οποίο θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το πλοίο και το φορτίο του εάν ο καπετάνιος δεν έπαιρνε πρωτοβουλία προς όφελος του κοινού συμφέροντος (π.χ. τμήμα του φορτίου θυσιάζεται για να αποφευχθεί ναυάγιο). Σε τέτοια υπόθεση, τα έκτακτα έξοδα που προκαλούνται και η αξία των θυσιαζόμενων εμπορευμάτων θα πληρωθεί από όλους αυτούς που ωφελούνται από την πράξη.

Γενικοί όροι πώλησης /​Gen­eral terms of sale
Οι Γενικοί Όροι Πώλησης βοηθούν στη νομική αναγνώριση των συνθηκών πωλήσεως.

Δείγμα /​Sam­ple
Ένα μόνο δείγμα ή τμήμα ολοκλήρου προϊόντος το οποίο μπορεί να δείξει πως είναι το υπόλοιπο.

Δειγματοληψία /​Sam­pling
Διανομή προσφορών προώθησης σε μορφή χάρτινου δείγματος ή δείγματος προϊόντος, σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή, σε συγκεκριμένο τόπο ή γεωγραφική περιοχή με σκοπό τη δημιουργία απ’ευθείας επαφής με συγκεκριμένη ομάδα-​στόχο καταναλωτών.

Δείκτης τιμών καταναλωτή /​Con­sumer Price index (CPI)
Ένα σύνολο αριθμών που δείχνει την κινητικότητα των τιμών των καθημερινών αγαθών που αγοράζονται από το κοινό σε μία περίοδο χρόνου.

Δελτίο αποστολής /​Deliv­ery note
Έγγραφο που αποστέλλεται στον πελάτη μαζί με τα εμπορεύματα, το οποίο δίνει περιγραφή τους. Ο πελάτης υπογράφει το δελτίο παραλαβής που δηλώνει ότι έχει λάβει τα εμπορεύματα.

Δελτίο παραγγελίας /​Order form
Έντυπο προς συμπλήρωση για χρήση από πελάτη που ζητά εμπορεύματα ή υπηρεσίες.

Δελτίο συσκευασίας /​Pack­ing list
Το δελτίο συσκευασίας είναι ένα έγγραφο που αναφέρει με λεπτομέρεια κάθε αντικείμενο που περιέχεται σε συγκεκριμένη συσκευασία ή φορτίο. Το δελτίο συσκευασίας είναι απαραίτητο να περιλαμβάνεται στα συνοδευτικά έγγραφα.

Δευτερογενής έρευνα /​Desk research
Μορφή έρευνας αγοράς, η οποία χρησιμοποιεί υπάρχουσες πληροφορίες.

Δηλών /​Declar­ant
Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πραγματοποιεί μία τελωνειακή δήλωση: — στο όνομά του και για λογαριασμό του (δηλών για λογαριασμό του), — στο όνομά του και για λογαριασμό οικονομικού πράκτορα, εισαγωγέα ή/​και εξαγωγέα (δηλών έμμεσης αντιπροσώπευσης), — (στο όνομα και για λογαριασμό οικονομικού πράκτορα, εισαγωγέα ή/​και εξαγωγέα (δηλών άμεσης αντιπροσώπευσης).

Δήλωση ανταλλαγής εμπορευμάτων /​Exchange of goods dec­la­ra­tion
Μηνιαία δήλωση που χρησιμοποιείται εντός του πλαισίου των ενδοκοινοτικών εμπορικών σχέσεων (απόκτηση /​παραλαβή), την οποία αυτός που απέκτησε ή απέστειλε Κοινοτικά αγαθά είναι υποχρεωμένος να κάνει. Η ανταλλαγή δηλώσεων αγαθών καθιστά δυνατή την είσπραξη του ΦΠΑ και τη δημιουργία των εθνικών στατιστικών εξωτερικού εμπορίου.

Διαδικασίες εκτελωνισμού /​Cus­toms pro­ce­dures
Προορισμός που δίνεται για τελωνειακούς σκοπούς, σε εμπορεύματα μέσω υποβολής δηλωτικού τελωνείου και καθορίζει την κατάστασή του όσον αφορά τους κανονισμούς.

Διακριτικά σημεία /​Mark­ings
Τα διακριτικά σημεία εξυπηρετούν στην περιγραφή της φύσης των εμπορευμάτων μέσω διαφόρων συμβόλων που δίνουν την ταυτότητα του τύπου των εμπορευμάτων (τοξικά προϊόντα : δηλητήριο, επικίνδυνα προϊόντα εύφλεκτο αλκοόλ, κλπ.).

Διαμετακόμιση /​Tran­sit
Τελωνειακή ρύθμιση που επιτρέπει, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, τη διακίνηση αγαθών με την αναστολή δασμών, φόρων και άλλων οικονομικών, φορολογικών ή τελωνειακών μέτρων.

Διανομέας /​Dis­trib­u­tor
Πρόσωπο ή οργανισμός που προμηθεύει αγαθά για παραγωγούς, κατασκευαστές, καταστήματα κλπ.

Διάρκεια ζωής /​Shelf life
Η διάρκεια χρόνου που τα εμπορεύματα, ιδίως τρόφιμα, μπορούν να μείνουν για πώληση παραμένοντας κατάλληλα προς χρήση.

Διατίμηση /​Tar­iff
Ποσό χρημάτων που πρέπει να πληρωθεί όταν συγκεκριμένα αγαθά εισάγονται σε μία χώρα.

Διαφωνία /​Dis­pute
Οποιαδήποτε διαφωνία που είναι πιθανόν να καταλήξει στο δικαστήριο. Οποιαδήποτε αμφισβήτηση εντός των αρμοδιοτήτων του δικαστηρίου

Διαχείριση εκμίσθωσης /​Lease man­age­ment
Σύμβαση με την οποία ο ιδιοκτήτης ή η διοίκηση μίας εταιρεία δίνει μερικά ή πλήρη δικαιώματα σε ένα άτομο να λειτουργήσει την εταιρεία για λογαριασμό του και με δικό του επιχειρηματικό κίνδυνο, με αντάλλαγμα την πληρωμή ενοικίου ή μεριδίου από τα κέρδη.

Διεθνείς Εμπορικοί Όροι /​Incoterms (INter­na­tional COm­mer­cial TERMS)
Διεθνείς ορισμοί για μία κοινή κατανόηση των άρθρων του διεθνούς εμπορίου. Καθορίσθηκαν από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο, που τους εξέδωσε πρώτη φορά το 1936. Τελευταία ενημέρωση έγινε την 1η Ιανουαρίου 2000.

Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο /​ICC
Το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο συμβουλεύει εταιρείες όσον αφορά την διεθνή εμπορική πολιτική τους. Επιπροσθέτως, υπερασπίζεται τα συμφέροντα των επιχειρήσεων στο διεθνές εμπόριο.

Διεθνής Σύμβαση Σιδηροδρομικών Μεταφορών /​COTIF
Σύμβαση που αφορά Διεθνείς Μεταφορές μέσω σιδηροδρόμου

Δικαιοχρηστικό εμπόριο /​Fran­chised trade
Το δικαιοχρηστικό εμπόριο περιλαμβάνει τη δημιουργία ομάδων εμπόρων ούτως ώστε να αυξήσουν την ατομική αγοραστική τους δυνατότητα και να ενισχύσει τη θέση τους μεταξύ των χονδρεμπόρων και των καταναλωτικών συνδέσμων. Υπάρχουν τρεις κύριες μορφές δικαιοχρηστικού εμπορίου : ομάδων λιανοπωλητών, αλυσίδων προαιρετικής λιανικής αγοράς και δικαιοχρηστικών εταιρειών.

Δίκτυο διανομής /​Dis­tri­b­u­tion net­work
Σύνολο προσώπων και εταιρειών που αναμιγνύονται στη διανομή ενός προϊόντος, από τον παραγωγό στον καταναλωτή.

ΔΝΤ /​IMF
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι ένας διεθνής οργανισμός που παρέχει δάνεια σε χώρες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο ισοζύγιο πληρωμών τους.

ΔΤΑΑ /​IBRD
Η Διεθνής Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη, που ιδρύθηκε το 1945 στο πλαίσιο των συμφωνιών του Bret­ton Woods, χρηματοδοτεί εργασίες ανασυγκρότησης και δίνει δάνεια που στοχεύουν στην τόνωση της ανάπτυξης σε χώρες με ελλειμματική οικονομία.

Δυνάμει /​PP (Per procu­ra­tionem)
Διά λογαριασμό ή με την εξουσία κάποιου άλλου.

ΕΑΧ /​LDC
Ελάχιστα ανεπτυγμένες χώρες: Περιλαμβάνονται περίπου 36 από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου, αναφερόμενες στους καταλόγους του ΟΗΕ ως τα “λιγότερο ανεπτυγμένα” από τα αναπτυσσόμενα έθνη. Οι περισσότερες από αυτές τις χώρες βρίσκονται στην Αφρική, ενώ μερικές είναι στην Ασία. Η Αϊτή είναι η μόνη που ανήκει στο βόρειο ημισφαίριο.

Εγγύηση Καλής Πληρωμής /​Pay­ment Guar­an­tee
Η εγγύηση είναι μία δέσμευση που δίνεται από μία τράπεζα ότι θα πληρώσει ένα ποσό συμφώνως με τους όρους και τις συνθήκες όπως τίθενται στο κείμενο της εγγύησης.

ΕΓΕ /​EPO
Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών.

ΕΕΠ /​ESC
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προτύπων είναι το Ευρωπαϊκό σώμα υπεύθυνο για τη θέσπιση των Ευρωπαϊκών Προτύπων. Καθιστά δυνατόν για τις εταιρείες να παράγουν προϊόντα σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα (εμπορικό σήμα EC /​CE). Αποτελείται από 160 Ευρωπαϊκούς οργανισμούς.

ΕΕΤ /​EBA
Ένωση Ευρωπαϊκών Τραπεζών. Αυτή η ένωση τραπεζών είχε αρχικά σχηματισθεί με σκοπό τη δυνατότητα διακανονισμού των συναλλαγών στην Ε.Ε., μέσω του E.C.S. (Ευρωπαϊκού Συστήματος Συμψηφισμού). Το σύστημα έχει από τότε τροποποιηθεί ώστε να χειρίζεται συναλλαγές σε Ευρώ. Η ΕΕΤ διαχειρίζεται το E.C.S., που επιτρέπει στις 62 τράπεζες-​μέλη του να ανταλλάσσουν (χρηματικές) ροές. Εκκαθαρισμένοι διακανονισμοί εκτελούνται στο τέλος της ημέρας, στον λογαριασμό της ΕΕΤ, που κρατείται στο νόμισμα της Ε.Κ.Τ.

ΕΖΕΣ /​EFTA
Η Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών αναφέρεται σε 4 χώρες : Ισλανδία, Νορβηγία, Ελβετία και Λιχτενστάϊν. Αυτές οι χώρες υπέγραψαν συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με την ΕΟΚ το 1992. Η συμφωνία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1994 και οδήγησε στην εγκαθίδρυση του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

ΕKAΣ /​ECSC
Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακος και Χάλυβα ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1951 σύμφωνα με το Σχέδιο Schu­mann, με το οποίο οι Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία και Λουξεμβούργο ανάλαβαν να καταργήσουν τελωνειακούς δασμούς, ποσοστώσεις και νομισματικούς περιορισμούς που επηρέαζαν το ενδοκοινοτικό εμπόριο ατσαλιού, άνθρακα και σιδήρου. Τα κράτη-​μέλη επικύρωσαν τη συμφωνία για μία περίοδο 50 ετών. Οι θεσμοί της ΕΚΑΣ χρησίμευσαν ως πρότυπα για τους θεσμούς της ΕΟΚ με τους οποίους συγχωνεύθηκαν το 1957.

Ειδοποίηση αφίξεως /​Arrival notice
Σημείωμα που στέλνεται από το μεταφορέα στον παραλήπτη των εμπορευμάτων αναφέροντας ότι αυτά έχουν αφιχθεί.

Εισαγωγή /​Import
Η μεταφορά αγαθών, υπηρεσιών, ιδεών και ατόμων εντός μίας χώρα από μία άλλη.

Εκδότρια τράπεζα /​Issu­ing bank
Είναι η τράπεζα που έχει εκδώσει την ενέγγυα πίστωση. Τελεί υπό την υποχρέωση να πληρώσει εάν τα υποβληθέντα έγγραφα βρίσκονται σε συμφωνία με τις απαιτήσεις της ενεγγύου πιστώσεως.

Εκποίηση /​Clear­ance sale
Ένα γεγονός που τελείται από έναν έμπορο για να διαθέσει παλιό αποθηκευμένο εμπόρευμα, συνήθως σε μειωμένες τιμές, για να κάνει χώρο για νέο εμπόρευμα.

Έκπτωση /​Dis­count
Αυτή η μορφή λιανικής πώλησης, που εφευρέθηκε στις ΗΠΑ, αποτελείται κυρίως από την πώληση στη χαμηλότερη δυνατή τιμή. Οι χαμηλές τιμές επιτυγχάνονται με τη μείωση περιθωρίων (κέρδους), την τέλεση ομαδικών προμηθειών και την περικοπή γενικών εξόδων (οι χώροι πώλησης συχνά μοιάζουν με αποθήκες). Αυτή η μορφή λιανικής έχει γίνει πρόσφατα πολύ δημοφιλής παντού μέσα στην ΕΕ.

ΕΚΤ /​ECB
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θέτει την πολιτική στη ζώνη του Ευρώ στο πεδίο των επιτοκίων και της πολιτικής ισοτιμιών με άλλες χώρες. Ο κύριος σκοπός είναι η διατήρηση σταθερότητας τιμών εντός της ζώνης του Ευρώ. Είναι ανεξάρτητη από εθνικές κυβερνήσεις και πήρε τη θέση του ΕΝΙ (Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ινστιτούτου) , που είχε ιδρυθεί ως ο πρόδρομος της Ε.Κ.Τ.

Εκτελωνιστής /​Cus­toms agent
Ένας εκτελωνιστής είναι ένας εξουσιοδοτημένος επαγγελματίας που τελεί εκτελωνισμούς. Ένας πράκτορας μεταφορών μπορεί επίσης να ενεργήσει ως εκτελωνιστής.

Εκτιμώμενος Χρόνος Αφίξεως /​ETA (Esti­mated Time of Arrival)

Ελεύθερη (Δια)κίνηση /​Free Move­ment
Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της εγχώριας Ευρωπαϊκής αγοράς : η διακίνηση των αγαθών μεταξύ των κατών-​μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να λαμβάνει χώρα χωρίς εμπόδια οποιουδήποτε είδους, είτε αυτά είναι ποσοτικά, δασμολογικά, χρηματοοικονομικά ή κανονικοποίησης. Αυτή η αρχή έχει εφαρμοσθεί ως κύρια και σε άλλες συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου και σε συμφωνίες Τελωνειακών Ενώσεων.

Ελεύθερη ζώνη /​Freeport
Ζώνη όπου τα εμπορεύματα μπορούν να αποθηκευθούν χωρίς πληρωμή οποιουδήποτε φόρου και χρεώσεως μέχρις ότου περάσουν τα σύνορα.

Ελεύθερο εμπόριο /​Free trade
Μία κατάσταση στην οποία δεν υπάρχουν περιορισμοί (διατιμήσεις) στην εισαγωγή και εξαγωγή αγαθών.

Ελεύθερο επί βαγονιού /​Free on truck (FOT)
Συνθήκη πώλησης όπου ο αγοραστής πληρώνει για την παραλαβή των αγαθών σε ένα συγκεκριμένο χώρο τοποθέτησης και σιγουρεύει ότι είναι φορτωμένα σε βαγόνια ή οχήματα και έτοιμα προς μεταφορά.

Ελεύθερο επί πλοίου /​Free on bord (FOB)
Όρος πώλησης όπου ο πωλητής πληρώνει για τη μεταφορά και ασφάλιση των εμπορευμάτων έως ότου φορτωθούν στο πλοίο.

Ελεύθερο επί προκυμαίας /​Ex quay
Λέγεται για την τιμή των αγαθών όπου ο πωλητής πληρώνει για όλα τα έξοδα έως την παράδοση σε ονομαζόμενο λιμάνι, συμπεριλαμβανομένης της εκφόρτωσης επί της αποβάθρας και επί οχήματος οδικού ή σιδηροδρομικού.

Ελεύθερο επί σιδηροδρόμου /​Free on rail (FOR)
Όρος πώλησης όπου ο πωλητής πληρώνει για την παράδοση των εμπορευμάτων σε ένα σιδηροδρομικό σταθμό και επιβεβαιώνει ότι φορτώνονται σε βαγόνια, έτοιμα προς μεταφορά.

Έμμεσος φόρος /​Excise Tax
Έμμεσος φόρος κατανάλωσης σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων.

Εμπορευματοκιβώτιο /​Con­tainer
Ένα πολύ μεγάλο ξύλινο ή μεταλλικό κιβώτιο, μέσα στο οποίο μπορεί να συσκευασθεί ένας αριθμός εμπορευμάτων πριν μεταφερθεί.

Εμπορευματοκιβώτιο αεροπορικής μεταφοράς /​Air con­tainer
Εμπορευματοκιβώτιο προσαρμοσμένο στα αεροπορικά πρότυπα

Εμπορευματοκιβώτιο θαλάσσιας μεταφοράς /​Mar­itime con­tainer
Εμπορευματοκιβώτιο που ακολουθεί τα πρότυπα που τίθενται από το Διεθνή Οργανισμό Προτύπων για χρήση σε κυψελοειδή θαλάσσια μεταφορά.

Εμπορευματοκιβώτιο μεγάλης χωρητικότητας /​Large capac­ity con­tainer
Εμπορευματοκιβώτιο που ακολουθεί τα πρότυπα του ISO (Διεθνούς Οργανισμού Προτύπων) σε μήκος και πλάτος αλλά έχει μη συμβατικό ύψος (9 πόδια και 6 ίντσες δηλ. 2,9 μέτρα — αντί για 8 πόδια δηλ. 2,44 μέτρα). Προς το παρόν, μόνο εμπορευματοκιβώτια των 40 ποδών εισέρχονται σ’αυτή την κατηγορία.

Εμπορευματοκιβώτιο ξηράς /​Land con­tainer
Εμπορευματοκιβώτιο που ακολουθεί τα πρότυπα που τέθηκαν από τη Διεθνή Ένωση Σιδηροδρόμων (IRU) για τη βέλτιστη χρήση κυρίως στην περίπτωση συνδυασμού οδικής και σιδηροδρομικής μεταφοράς.

Εμπορευματοκιβώτιο πολύ μεγάλης χωρητικότητας /​Very large capac­ity con­tainer
Εμπορευματοκιβώτιο που δε συμμορφούται με τα πρότυπα ISO όσον αφορά μήκος, πλάτος ή ύψος. Οι διαστάσεις ποικίλλουν και φθάνουν σε μάκρος έως 45′ (13.72m), 48′ (14.64m) or 53′ (16.10m).

Εμπορικό σήμα /​Brand
Διακριτικό σήμα το οποίο χρησιμεύει στην αναγνώριση προϊόντος ή επιχείρησης ή στη διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό.

Εμποροδικείο /​Com­mer­cial Court
Είναι ένα μη-​ποινικό εξειδικευμένο Πρωτοδικείο, με δικαστές και έναν δικαστικό υπάλληλο. Οι “προξενικοί ειρηνοδίκες” (έμποροι που εκτελούν καθήκοντα δικαστών) έχουν εξουσιοδοτηθεί σε εθελοντική βάση και είναι υπεύθυνοι για τη διευθέτηση διαφορών μεταξύ εταίρων, εμπόρων ή των συσχετιζομένων με τους εμπορικούς νόμους.

Έμπορος /​Trader
Ο έμπορος είναι μία επιχείρηση (ή άτομο) του οποίου η λειτουργία συνίσταται στη απόκτηση αγαθών για λογαριασμό του (έτσι γίνεται ο ιδιοκτήτης των αγαθών) και μεταπώλησής τους υπό το όνομά του, με ένα περιθώριο που αποφασίζει ο ίδιος. Η αντιπροσώπευση ενός εμπόρου του επιτρέπει να υπερνικήσει την έλλειψη γνώσεως των διεθνών αγορών, ενώ ταυτόχρονα μειώνει τις δυσκολίες που προκαλούνται από τις διεθνείς πρακτικές καθώς και βοηθά την καλύτερη οργάνωση διαχείρισης κινδύνου. Το εμπορικό επάγγελμα βασίζεται στην εξειδίκευση σε γεωγραφική περιοχή ή σε εύρος προϊόντων.

Εναρμονισμένο Σύστημα /​Har­monised Sys­tem (HS)
Σύστημα, υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων, για τον προσδιορισμό και την κωδικοποίηση των αγαθών, υιοθετημένο σε διεθνές συνέδριο, εν ισχύ από 01.01.1989. Αποτελείται από μία 6-​ψήφια κωδικοποίηση των προϊόντων, γενικούς κανόνες ερμηνείας και έγγραφα ταξινόμησης.

Εναρμονισμένο Σύστημα /​HS (Har­monised Sys­tem)
Εναρμονισμένο σύστημα καθορισμού και κωδικοποίησης προϊόντων, για λόγους εκτελωνισμού.

Ενέγγυα πίστωση /​Doc­u­men­tary let­ter of credit
Τραπεζική μέθοδος η οποία δίνει εγγύηση στον εξαγωγέα ότι θα πληρωθεί για την πώληση και στον εισαγωγέα ότι θα λάβει τα αγαθά όπως συμφωνήθηκε στο εμπορικό συμβόλαιο. Είναι μία δέσμευση της τράπεζας του εισαγωγέα (ή του αγοραστή), που ακολουθεί μία αίτηση που έγινε απ’αυτόν και για λογαριασμό του, να πληρωθεί ένα συγκεκριμένο ποσό καθοριζόμενο από το συμβόλαιο, στον εξαγωγέα (ή πωλητή) έναντι εγγράφων αντιπροσωπευτικών των αποστελλομένων αγαθών.

Ενεχυρόγραφο /​War­rant
Έγγραφο που προσυπογράφεται από έναν έμπορο και του οποίου η πληρωμή εγγυάται από ένα αποθετήριο για τα αγαθά που παρουσιάζονται στις “γενικές αποθήκες”. Ωστόσο, ξενοδοχειακά, εμπορικά και πετρελαϊκά ενεχυρόγραφα τελούν υπό συγκεκριμένους κανόνες και αποτελούν χρεώγραφα που δε μπορούν να διατεθούν με εγγραφή από τον υπάλληλο του εμποροδικείου (με την εξαίρεση των αγροτικών ενεχυρογράφων που εγγράφονται στο ειρηνοδικείο).

Ενιαία αγορά /​Sin­gle mar­ket
Η σύνδεση ελευθέρου εμπορίου μεταξύ των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να επιτρέπουν χρήματα, αγαθά, υπηρεσίες και ανθρώπους να κινούνται ελεύθερα εντός της Ενώσεως.

Ενιαίο Διοικητικό Έγγραφο /​SAD (Sin­gle Admin­is­tra­tive Doc­u­ment)
Το Ενιαίο Διοικητικό Έγγραφο θεσπίσθηκε από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας την 1η Ιανουαρίου 1988 με την πρόθεση της τυποποίησης των τελωνειακών εγγράφων, εναρμονίζοντας την κωδικοποίηση και απλοποιώντας τις διαδικασίες στις διεθνείς εμπορικές ανταλλαγές.

Ενοποιημένη φόρτωση /​Con­sol­i­da­tion (Con­sol­i­dated Ship­ment)
Φορτίο για το οποίο ένας πράκτορας (μεταφορών ή άλλος) ενοποιεί αρκετά διαφορετικά φορτία ώστε να δημιουργήσει ένα μόνο φορτίο έτσι ώστε να επωφεληθεί από ευνοϊκές τιμές.

Εξ εργοστασίου /​Ex works
Λέγεται για την τιμή όπου ο αγοραστής πληρώνει για τη μεταφορά των αγαθών έξω από το εργοστάσιο.

Εξαγωγή /​Export
Αποστολή ενός αγαθού από μία χώρα σε μία άλλη με σκοπό την πώληση.

Εξαγωγική πίστωση /​Export credit
Αυτή η τεχνική καλύπτει όλους τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας εξαγωγέας. Οι διάφοροι τύποι εξαγωγικής πίστωσης είναι οι λεγόμενες κατευθυνόμενες πιστώσεις, καθαρά πίστωση με εμπράγματες ασφάλειες καθώς και ανοικτή πίστωση (απλή τραπεζική πίστωση). Αυτοί οι διαφορετικοί τύποι πίστωσης μπορούν να διαιρεθούν σε δύο ομάδες : πίστωση αγοράς που παρέχεται στον αγοραστή για να του επιτρέψει να τακτοποιήσει τις οφειλές του σε μετρητά και πίστωση προμηθευτή, που είναι μία έκπτωση επί του χρέους προς τον πιστωτή ο οποίος διέθεσε μία μορφή πληρωμής προς τον αγοραστή του.

Επαναληπτική παραγγελία /​Repeat order
Νέα αίτηση για εμπορεύματα που έχουν αποκτηθεί ξανά στο παρελθόν.

Επανεξαγωγές /​Re-​exports

Επί του πλοίου /​On Board
Επί του πλοίου σημαίνει ότι τα εμπορεύματα έχουν τοποθετηθεί καταλλήλως μέσα στο αεροσκάφος ή το πλοίο. Αυτή η σήμανση είναι σχεδόν απαραίτητη για ενέγγυα πίστωση.

Επιβίβαση /​Embarka­tion
Επιβίβαση σε ένα πλοίο ή αεροσκάφος.

Επίπεδο διαβίωσης /​Stan­dard of liv­ing
Το επίπεδο υλικής άνεσης και πλούτου που έχει ένα άτομο ή κοινότητα.

Επίσημη προσφορά /​Ten­der
Επίσημη προσφορά για προσφορά αγαθών ή εκτέλεση εργασίας για δηλωμένη τιμή.

Επιστροφή /​Return
Η αποστολή εμπορευμάτων πίσω στο κατάστημα (απ’όπου παραλήφθηκαν /​αγοράσθηκαν).

Επιστροφή χρημάτων /​Refund
Επιδότηση επιτρεπόμενη για την εξαγωγή μερικών Κοινοτικών αγροτικών προϊόντων προς τρίτες χώρες.

Επιφυλάξεις /​Reser­va­tions
Με αναφορά στην ενέγγυο πίστωση, αυτός ο όρος αναφέρεται στη διαφορά μεταξύ των εγγράφων που παρουσιάζονται στην τράπεζα και των εγγράφων οδηγιών όπως αναφέρονται στην ενέγγυο πίστωση.

Επιχειρηματικά περιουσιακά στοιχεία /​Busi­ness assets
Όλα τα υλικά, κινητά περιουσιακά στοιχεία (μηχανολογικός και μη εξοπλισμός, κλπ.) και άϋλα (φήμη και πελατεία, εταιρικό όνομα και σήμα, δικαιώματα εκμίσθωσης, άδειες, ευρεσιτεχνίες και εξουσιοδοτήσεις, κλπ.). Πρέπει να υπογραμμισθεί ότι ποτέ δεν περιλαμβάνονται το κτίριο(α) στα οποία λειτουργεί η επιχείρηση.

ΕΣΚΤ /​ESBC
Το Ευρωπαϊκό Σύστημα των Κεντρικών Τραπεζών αποτελείται από την ΕΚΤ και την εθνική κεντρική τράπεζα κάθε κράτους-​μέλους (15). Η λειτουργία της συνίσταται στην εφαρμογή των αποφάσεων της ΕΚΤ σε κάθε κράτος.

ΕΤΑΑ /​EBRD
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, που ιδρύθηκε το 1991, είναι ένα οικονομικό ίδρυμα του οποίου σκοπός είναι να βοηθήσει στην οικονομική ανασυγκρότηση των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Εταιρεία /​Com­pany
Σύμβαση — και κατ’επέκταση, η ίδια η νομική οντότητα που δημιουργείται από αυτή τη σύμβαση — με την οποία δύο ή παραπάνω οντότητες συμφωνούν να διαθέσουν σε μία κοινή επιχείρηση τα αγαθά ή υπηρεσίες τους με αντικειμενικό σκοπό το διαμοιρασμό των κερδών ή των οικονομιών που μπορεί να προκύψουν από αυτή. Μπορεί επίσης να αντικατασταθεί από μία νομική πράξη, ή από τη θέληση ενός ατόμου.

Εταιρική επωνυμία /​Cor­po­rate name
Όνομα υπό το οποίο μία εταιρεία εκτελεί τις εργασίες της. Μπορεί να είναι επίθετο, ή ψευδώνυμο ή εμπορικό σήμα. Είναι ένα από τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.

Εύρος τροχιάς /​Track gauge
Απόσταση μεταξύ των εσωτερικών πλευρών των γραμμών σιδηροδρομικού δικτύου. Κανονικά είναι 1.435 m.

Ευρώ /​Euro
Από την 1η Ιανουαρίου 1999, το Ευρώ έχει γίνει το επίσημο νόμισμα του Βελγίου, ενώ το Βελγικό Φράγκο έχει γίνει μία μη-​δεκαδική έκφραση του Ευρώ. Το Ευρώ είναι ένα πλήρως ανεπτυγμένο νόμισμα αλλά υπήρχε μόνο ως τραπεζικό χρήμα μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2002, οπότε κέρματα και χαρτονομίσματα άρχισαν να αντικαθιστούν τα εθνικά νομίσματα (πλήρης αντικατάσταση στο τέλος της μεταβατικής περιόδου). Η τιμή του Ευρώ καθορίσθηκε οριστικά την 1η Ιανουαρίου 1999 : 1 Eυρώ = 40.3399 Βελγικά Φράγκα ή 340,75 Δρχ.

Ευρωπαϊκή Ένωση (EE) /​Euro­pean Union (EU)
Οργανισμός 15 ευρωπαϊκών κρατών καθορισμένος υπό την Συνθήκη του Μάαστριχτ του 1992. Νομοθετεί σε ένα ευρύ φάσμα δημόσιας πολιτικής και στοχεύει στη συνεργασία μεταξύ των κρατών-​μελών στην εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, τις υποθέσεις δικαίου και εσωτερικών.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή /​Euro­pean Com­mis­sion
Διοικητικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως με αρμοδιότητα στη λήψη αποφάσεων επί συνήθων θεμάτων και την πρόταση νέων νόμων.

Ευρωπαϊκή Κοινότητα /​Euro­pean Com­mu­nity
Οργανισμός ευρωπαϊκών κρατών που προήλθε από την ΕΟΚ και νομοθετεί σε ένα ευρύ φάσμα δημόσιας πολιτικής.

Ζημία /​Dam­age
Απώλεια ή ζημία σε μεταφερθέντα αγαθά.

Ζητουμένη τιμή /​Quo­ta­tion
Τιμή που δίνεται για δουλειά που θα γίνει ή για υπηρεσία παρεχομένη στο μέλλον.

Ημιρυμουλκούμενο όχημα μεταφοράς/​Semi-​trailer
Οποιοδήποτε μη-​μηχανοκίνητο όχημα που προορίζεται να συνδεθεί σε μηχανοκίνητο όχημα έτσι ώστε ένα τμήμα του να επικάθεται στο μηχανοκίνητο όχημα και ένα σημαντικό τμήμα του βάρους του και του βάρους του φορτίου του αναλαμβάνονται από το αναφερόμενο μηχανοκίνητο όχημα. Οι περισσότερες νταλίκες είναι ειδικά τροποποιημένες για συνδυασμένη μεταφορά.

Ημιτελή /​Semi-​finished
Προϊόντα μη ολοκληρωμένα, που βοηθούν την κατασκευή τελικών προϊόντων.

Θαλάσσιοι κίνδυνοι /​Per­ils of the sea
Αυτός ο όρος αναφέρεται σε όλους τους κινδύνους που είναι πιθανόν να συμβούν κατά τη διάρκεια μεταφοράς μέσω θαλάσσης.

Θυγατρική /​Branch
Μία εταιρεία που νομικά εξαρτάται από τη μητρική εταιρεία αλλά έχει κάποιο βαθμό αυτονομίας.

Θυγατρική /​Sub­sidiary
Μία εταιρεία που τελεί υπό τη διεύθυνση μητρικής εταιρείας που κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών της. Ως μία ανεξάρτητη νομικά οντότητα, η θυγατρική απολαμβάνει αυτονομία διαχείρισης.

ΚAK /​CIS (Con­fed­er­a­tion of Inde­pen­dent States)
Η Koινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών συμπεριλαμβάνει τις Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Γεωργία, Καζακστάν, Κιργισία, Μολδαβία, Ρωσική Ομοσπονδία, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν, Ουκρανία και Ουζμπεκιστάν.

Κάντο-​μόνος-​σου πολυκατάστημα /​DIY super­store
Κάντο-​μόνος-​σου πρατήριο.

ΚΑΠ /​CAP
Η Κοινή Αγροτική Πολιτική τέθηκε σε ισχύ το 1962 και σκοπεύει στον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα. Η ΚΑΠ έχει επίσης σχεδιασθεί ώστε να εγγυάται ένα αξιοπρεπές εισόδημα στους γεωργούς, ενόσω θα διατηρεί τη σταθερότητα τιμών στην αγορά. Ο στόχος της ΚΑΠ είναι τριπλός : ελεύθερη διακίνηση αγροτικών προϊόντων μέσα στην ΕΕ, καθορισμό των τιμών στην Ευρώπη και εύνοια για τα Κοινοτικά (ΕΕ) προϊόντα.

Κατ’ αξίαν /​Ad val­orem
Αυτή υπολογίζεται ως ποσοστό της αξίας των εμπορευμάτων.

Κατανάλωση /​Con­sump­tion
Συνολική αξία αγαθών και υπηρεσιών αγοραζόμενα από τους καταναλωτές σε μία δεδομένη περίοδο χρόνου.

Καταναλωτής /​Con­sumer
Πρόσωπο που χρησιμοποιεί αγαθά, πόρους ή υπηρεσίες για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του.

Καταστατικό εταιρείας /​Mem­o­ran­dum of asso­ci­a­tion
Επίσημο έγγραφο το οποίο, κατά το νόμο, δείχνει την ύπαρξη μίας εταιρείας. Αναφέρει την επωνυμία και διεύθυνση της εταιρείας, τον αριθμό του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου και πως διαιρείται, δήλωση περιορισμένης ευθύνης, τους σκοπούς ιδρύσεως της εταιρείας κλπ.

Κατάστημα λιανικής /​Chain store
Ένα από τα παρόμοια καταστήματα που ανήκουν στην ίδια εταιρεία.

Κατηγορία διατίμησης /​Tar­iff cat­e­gory
Είναι ο καθορισμός αγαθών σε όρους τελωνειακών δασμών.

Κεντρικά γραφεία /​Head office
Συγκεκριμένος χώρος που αναφέρεται στο καταστατικό της εταιρείας, αποτελεί τη διεύθυνσή της και καθορίζει, τις περισσότερες φορές, την εθνικότητά της.

Κλειδαριά περιστροφής /​Twist lock
Τυποποιημένο τεμάχιο δεσίματος για το “κλείδωμα” μίας Μονάδα Συνδυασμένης Μεταφοράς στο πλοίο ή το όχημα που τη μεταφέρει.

Κοινό εξωτερικό δασμολόγιο /​CET (Com­mon Exter­nal Tar­iff)
Το Κοινό Τελωνειακό Δασμολόγιο είναι μία διατίμηση που εφαρμόζεται σε εισαγόμενα αγαθά.

Κοινό Τελωνειακό Δασμολόγιο /​CCT (Com­mon Cus­toms Tar­iffs)
Το Κοινό Τελωνειακό Δασμολόγιο είναι μία κωδικοποίηση που καθορίζει τα κόστη εκτελωνισμού σε Κοινοτικό επίπεδο.

Κοινοποιούσα τράπεζα /​Advis­ing bank
Στο πλαίσιο της ενεγγύου πιστώσεως, είναι η μεσάζουσα τράπεζα, η οποία μεταφέρει την ενέγγυα πίστωση στο δικαιούχο, απαντώντας στην αίτηση της εκδότριας τράπεζας. Η κοινοποιούσα τράπεζα, ωστόσο, δεν προσφέρει καμία εγγύηση προς τον δικαιούχο και απλώς μεταφέρει την πληροφορία

Κοινοτικά αγαθά /​Com­mu­nity goods
Αυτή η έκφραση αναφέρεται σε αγαθά είτε αποκτημένα πλήρως εντός της τελωνειακής αρμοδιότητας της Κοινότητας, χωρίς εισδοχή αγαθών εισαγομένων από χώρες ή περιοχές εκτός της τελωνειακής αρμοδιότητας της Κοινότητας, ή εισαγομένων από χώρες ή περιοχές εκτός της τελωνειακής αρμοδιότητας της Κοινότητας, ευρισκομένων όμως σε ελεύθερη ζώνη.

Κόμβος /​Hub
Κομβικό σημείο για τη συλλογή, αποστολή και αναδιανομή σε μεγάλη γεωγραφική περιοχή.

Κόμιστρα μη προπληρωθέντα /​Car­riage for­ward
Μία συνθήκη πώλησης όπου το κόστος μεταφοράς των εμπορευμάτων καταβάλλεται από τον παραλήπτη.

Κόστος και ναύλος /​Cost and freight
Ένας όρος πώλησης για εμπορεύματα μεταφερόμενα διά θαλάσσης, όπου ο πωλητής πληρώνει για τη φόρτωση και μεταφορά αλλά ο αγοραστής πληρώνει για τα έξοδα ασφάλισης μόλις φορτωθούν τα εμπορεύματα.

Κόστος, ασφάλεια, ναύλος /​Cost insur­ance freight
Ένας όρος πώλησης για εμπορεύματα μεταφερόμενα διά θαλάσσης, όπου ο πωλητής πληρώνει για τη φόρτωση και μεταφορά των εμπορευμάτων και ρυθμίζει τη ναυτική ασφάλιση

Κύριος δικαιοδόχος /​Prin­ci­pal fran­chisee
Ο δικαιοδόχος που κατέχει τον τίτλο συμβολαίου αποκλειστικότητας για την ανάπτυξη, υπό τη δικαιοχρησία, ενός εμπορικού ονόματος σε δεδομένη περιοχή (γεωγραφική ή εθνική). Είναι συνήθης πρακτική για εταιρείες που θέλουν να επεκταθούν εκτός της εθνικής τους περιοχής, ιδίως όταν δεν είναι εξοικειωμένοι με την εξεταζόμενη χώρα.

Λιανική /​Retail
Η πώληση των αγαθών προς το γενικό κοινό, ιδίως μέσω καταστημάτων.

Λιμάνι εξόδου /​Port of exit
Το τελευταίο τελωνείο από όπου τα εμπορεύματα (ως ύλη) αφήνουν την περιοχή της ΕΕ.

Λογαριασμός Προκαταβολών /​Advance (advance bill)
Χρήματα καταβληθέντα πριν την αποστολή των εμπορευμάτων.

Μέλος Δ.Σ. /​Board Mem­ber
Άτομο ή εταιρικό σώμα, τοποθετημένο από και εκ των μετόχων. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο σκοπός των μελών είναι να διαχειρίζονται την εταιρεία συλλογικά. Περιβάλλονται με ευρείας έκτασης αρμοδιότητες για να ενεργούν εκ μέρους της εταιρείας.

Μερική αβαρία /​Par­tic­u­lar aver­age
Ζημία αυτού ου είδους, στο χώρο των μεταφορών, αφορά τα ίδια τα εμπορεύματα. Μπορεί να είναι στη μορφή των απωλειών, χαμένων αντικειμένων, ζημιών που υπέστησαν τα εμπορεύματα κατά τη μεταφορά ή κατά τη μεταχείριση πριν ή μετά τη μεταφορά των εμπορευμάτων.

Μερική πληρωμή /​Part-​payment
Πληρωμή τμήματος ενός μεγαλυτέρου ποσού που θα πληρωθεί αργότερα.

Μεσάζων /​Mid­dle man
Ένα άτομο ή οργανισμός που αγοράζει αγαθά από τον παραγωγό και τα πωλεί, με κέρδος, στον πελάτη.

Μεσίτης /​Bro­ker
Οι μεσίτες είναι εμπορικοί αντιπρόσωποι, νομικά ανεξάρτητοι από τις εταιρείες για τις οποίες εργάζονται. Ασχολούνται με τους πελάτες τους για κάθε μεσιτική συναλλαγή χωρίς να δεσμεύονται νομικά με μακροπρόθεσμη σύμβαση.

Μεταφόρτωση /​Tran­ship­ment
Η μεταφόρτωση συνίσταται στην αλλαγή τρόπου μεταφοράς κατά την πορεία.

Μη δασμολογικά τείχη /​Non-​tariff bar­ri­ers
Ολόκληρο σύνολο μη-​δασμολογικών περιοριστικών μέτρων που εφαρμόζονται από μία χώρα που προσπαθεί να προστατεύσει την αγορά της από εξωτερικό ανταγωνισμό. Τα πλέον κοινά παραδείγματα είναι των ποσοστώσεων, τεχνικών ή υγειονομικών προτύπων ή οποιαδήποτε νομική πράξη που ευνοεί τις εγχώριες επιχειρήσεις.

Μη χρηματική συναλλαγή /​Non-​monetary trans­ac­tion
Είναι μία τεχνική διαθέσιμη στους εξαγωγείς όταν ο αγοραστής δεν επιθυμεί ή δεν είναι σε θέση να τακτοποιήσει οικονομικά τις οφειλές του. Ο διακανονισμός γίνεται στη μορφή της παροχής προϊόντων ή υπηρεσιών αξίας ισοδύναμης προς αυτή των εξαγομένων αγαθών. Τα διαφορετικά είδη μη-​χρηματικών συναλλαγών περιλαμβάνουν αντιπραγματισμό, ανταγορά, αγορά χρεωγράφων για τακτοποίηση ακάλυπτης πώλησης, συμψηφισμό και συμβόλαια αντισταθμιστικών ωφελειών.

Μηδενικά αποθέματα (Πολιτική) /​Zero stock
Παραγωγή κατόπιν παραγγελίας του τελικού χρήστη. Τα αποθέματα κρατούνται στο ελάχιστο με την προσφορά ή την παραγωγή ακριβώς την απαιτουμένη ποσότητα στη χρονική τιμή που ζητείται.

Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) /​Small and Medium-​sized enter­prise (SME)
Ο Ευρωπαϊκός ορισμός είναι μέγιστος αριθμός 500 εργαζομένων, κύκλος εργασιών έως 40 εκατ. Ευρώ και λιγότερο από 25% των μετοχών να κατέχονται από μία ή περισσότερες μη-​ΜΜΕ — με την εξαίρεση εταιρειών επιχειρηματικών συμμετοχών ή επενδύσεων.

Μισθοδοσία /​Pay­roll
Ο κατάλογος των ατόμων που απασχολούνται από μία εταιρεία και το ποσό πληρωμής.

Μονάδα φόρτωσης /​Load­ing Unit
Εμπορευματοκιβώτιο ή φορτηγό αποσπώμενης καμπίνας.

Ναύλωση σκάφους /​Char­ter­ing
Στο Ναυτικό Δίκαιο, είναι μία σύμβαση με την οποία ένας πλοιοκτήτης αναλαμβάνει, έναντι αμοιβής, να διαθέσει σ’έναν ναυλωτή ένα πλοίο για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή προσώπων.

Νομική αποκατάσταση /​Legal redress
Νομική διαδικασία που εφαρμόζεται σε εμπόρους, καλλιτέχνες, αγρότες και εταιρείες Ιδιωτικού Δικαίου όσον αφορά τις πληρωμές, ούτως ώστε να διασωθεί η εταιρεία, να συνεχίσει τη λειτουργία της, να κρατήσει τους εργαζομένους της και να εκκαθαρίσει τις υποχρεώσεις της.

Νομική οντότητα /​Legal entity
Η έννοια εκφράζει την αυτονομία της εταιρείας ή του ομίλου από τους συνεταίρους ή τη διαχείριση. Μία “νομική οντότητα” έχει τoυς ίδιους τύπους χαρακτηριστικών όπως και ένα φυσικό πρόσωπο : όνομα (εγγεγραμμένο όνομα), διεύθυνση (εταιρική διεύθυνση), διάρκεια, εθνικότητα κλπ. και δικαιούται σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις και δικαιώματα, ανεξαρτήτως από τα μέλη που τη συνιστούν.

Νόμισμα τιμολόγησης /​Billing Cur­rency
Η επιλογή του νομίσματος τιμολόγησης (εγχώριο ή αλλοδαπό) θα πρέπει να εξετάζει εμπορικές πτυχές (πολυπλοκότητα και συναλλαγματικό κίνδυνο των αγοραστών σε περίπτωση εγχωρίου νομίσματος) καθώς και την οικονομική βιωσιμότητα της επιχείρησης (εμπεριεχόμενο συναλλαγματικό κίνδυνο για πωλητές που τιμολογούν σε ξένο νόμισμα.

Ομαδική αγορά /​Buy­ing group
Σώμα που συγκεντρώνει τις προμήθειες έτσι ώστε να επιτύχει τις καλύτερες δυνατές τιμές.

Ομαδοποίηση οικονομικών συμφερόντων /​Inter­est eco­nomic group­ing (IEG)
Ομαδοποίηση φυσικών ή νομικών προσώπων που έχει μία ιδιαίτερη νομική κατάσταση, ξεχωριστή από μία εταιρεία ή μία ένωση ή σύνδεσμο. Ο σκοπός του είναι να διευκολύνει την εκτέλεση οικονομικών δραστηριοτήτων που τελείται από κοινού από τα μέλη του, συγκεντρώνοντας συγκεκριμένους τομείς αυτής της δραστηριότητας : επίδειξη εμπορευμάτων, εισαγωγικές ή εξαγωγικές υπηρεσίες, ερευνητικά εργαστήρια κλπ. Η ομαδοποίηση είναι μία νομική οντότητα και πρέπει να εγγραφεί (στα ανάλογα μητρώα).

ΟΝΕ (Οικονομική και Νομισματική Ένωση) /​Eco­nomic and Mon­e­tary Union (EMU)
Σύνολο θεσμών και ρυθμίσεων που τέθηκαν σύμφωνα με τη Συνθήκης του Μάαστριχτ για να δημιουργηθεί ένα ενιαίο Ευρωπαϊκό νόμισμα.

ΟΟΣΑ /​OECD (Organ­i­sa­tion for Eco­nomic Coop­er­a­tion and Devel­op­ment)
Ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη περιλαμβάνει χώρες όπως αυτές της ΕΕ, τις ΗΠΑ, Καναδά, Ιαπωνία κλπ. Ο κύριος σκοπός του ΟΟΣΑ είναι να μελετήσει την οικονομική κατάσταση και να βοηθήσει τις οικονομικά μειονεκτούσες χώρες. Ο ΟΟΣΑ αναλύει επίσης τους διαφόρους περιορισμούς που συνδέονται με το διεθνές εμπόριο.

ΟΠΕΚ /​OPEC
Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών : Ένας οργανισμός που συγκεντρώνει 13 πετρελαιοπαραγωγούς χώρες με σκοπό τον συντονισμό της παραγωγής και των τιμών της αγοράς.

Οργανωμένο εμπόριο /​Organ­ised trade
Όρος που περιλαμβάνει όλους τους τύπους δικτυωμένων οργανισμών (αλυσίδες καταστημάτων, αντιπροσωπείες, δικαιοχρησίες, συνεταιρισμοί κλπ.).

Παγκόσμια Τράπεζα /​World bank
Η κεντρική τράπεζα, που ελέγχεται από τον ΟΗΕ, που δανείζει χρήματα στα κράτη-​μέλη.

Παλέτα /​Pal­let
Γενικά από ξύλο, η παλέτα επιτρέπει τον ευκολότερο χειρισμό των εμπορευμάτων. Οι τυπικές διαστάσεις είναι : 100 mm x 1200 mm (ISO) and 800 mm x 1200 mm (CEN).

Παρακράτηση τίτλου (ρήτρα) /​Reten­tion of title (clause)
Ο όρος παρακράτηση τίτλου (κυριότητας) σημαίνει ότι έως ότου τα αγαθά πληρωθούν, παραμένουν στην ιδιοκτησία του πωλητή.

Παραλήπτης /​Con­signee
Ένα πρόσωπο ή ένας οργανισμός προς τον οποίο υπάρχει η πρόθεση να παραλάβει αποστελλόμενα αγαθά.

Παραχάραξη /​Coun­ter­feit­ing
Η παραχάραξη εμπεριέχει την αναπαραγωγή ενός προϊόντος ή την αντιγραφή μίας (επιτυχημένης) εφεύρεσης.

Πιστοποιητικό απωλείας /​Cer­tifi­cate of loss
Είναι ένα μέσο με το οποίο ο εκτιμητής της ζημίας καθορίζει τη φύση και το μέγεθος των ζημιών και των απωλειών, σε γραπτή αναφορά.

Πιστοποιητικό διαμετακόμισης /​Tran­sit cer­tifi­cate
Επιβεβαίωση πληρωμής διοδίων που αποδεικνύει τις διαδρομές ενός φορτηγού στον αυτοκινητόδρομο και επιτρέπει στιε μεταφορικές εταιρείες να επωφεληθούν από ένα πιο ευνοϊκό αξονικό φορολογικό σύστημα.

Πιστοποιητικό προέλευσης /​Cer­tifi­cate of ori­gin
Αυτό το πιστοποιητικό αποδεικνύει την προέλευση των εμπορευμάτων. Συνήθως σφραγίζεται από τα εμπορικά επιμελητήρια. Το πιστοποιητικό προέλευσης συχνά απαιτείται για εξαγωγικούς ή εισαγωγικούς σκοπούς, καθώς αγαθά συγκεκριμένης προέλευσης απολαμβάνουν πλεονεκτήματα συστήματος προνομίων. Το πιστοποιητικό προέλευσης είναι συχνά απαραίτητο μέσα στο πλαίσιο της ενέγγυας πίστωσης.

Πιστοποιητικό υγείας (αγροφυτικό) /​Health cer­tifi­cate (Phy­tosan­i­tary Inspec­tion Cer­tifi­cate)
Αυτό το πιστοποιητικό εκδίδεται από ένα επίσημο τμήμα του Υπουργείου Γεωργίας (ή αντίστοιχης αρχής) και δηλώνει ότι τα φυτά και φυτικά προϊόντα είναι ελεύθερα παρασίτων και τοξικών ουσιών.

Πιστωτική επιστολή /​Let­ter of credit
Μία επιστολή από μία τράπεζα σε μία άλλη, με την οποία ένα τρίτο μέρος, συνήθως εταιρεία, δύναται να αποκτήσει χρήματα.

Πλέον ευνοούμενο κράτος /​MFN
Ο όρος Πλέον Ευνοούμενο Κράτος αποτελεί τμήμα της πρώτης αρχής του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου και είναι ένας “μη διακρίσεως”. Αυτός ο όρος στοχεύει στον τερματισμό παροχής πλεονεκτημάτων προς μία χώρα σε σύγκριση με τις άλλες. Ο όρος προφανώς ισχύει για τους υπογράφοντες τη συνθήκη.

Πληρωμή αναθέσει παραγγελίας /​CWO (Cash with order)

Πληρωμή έναντι φορτωτικών εγγράφων /​CAD (cash against doc­u­ments)
Τα έγγραφα διαμετακόμισης παραδίδονται σε μία τράπεζα με οδηγίες να παραδοθούν στον εισαγωγές μόνο έναντι πληρωμής.

ΠΟΕ /​WTO
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (World Trade Orga­ni­za­tion) δημιουργήθηκε το 1947 υπό την παλαιά ονομασία του “GATT” (Gen­eral Agree­ment on Tar­iffs and Trade — Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου). Ο κύριος σκοπός του είναι η προώθηση του διεθνούς εμπορίου και ο τερματισμός του προστατευτισμού. Ο ΠΟΕ περιλαμβάνει πάνω από 100 χώρες που συνυπέγραψαν. Οι τωρινές επιδιώξεις του ΠΟΕ είναι η απομάκρυνση των δασμολογικών εμποδίων και η εγκαθίδρυση κοινών ρυθμίσεων ώστε να επέλθει πλήρης εμπορική απελευθέρωση.

Ποιότητα /​Qual­ity
Σύνολο ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών προϊόντος ή υπηρεσίας τα οποία του αποδίδουν τη δυνατότητα να ικανοποιήσει εκφρασμένες και σιωπηρές ανάγκες.

Ποιοτική έρευνα αγοράς /​Qual­i­ta­tive mar­ket research
Η εξέταση της συμπεριφοράς των ανθρώπων ως προς τι, που και πόσο αγοράζουν.

Πολιτική ανοικτών θυρών /​Open door pol­icy On Board
Σύστημα εισαγωγής αγαθών με ελάχιστους ή καθόλου περιορισμούς ή δασμούς εισαγωγής.

Πολιτικός κίνδυνος /​Polit­i­cal risk
Είναι ο κίνδυνος μη-​πληρωμής λόγω ευθύνης του Κράτους. Αυτός ο κίνδυνος μπορεί να καλυφθεί μέσω ασφάλισης πιστώσεων.

Ποσόστωση /​Quota
Ποσοτικός περιορισμός στην εισαγωγή ή εξαγωγή ενός προϊόντος είτε ως γενικός κανόνας ή, συχνότερα, στη βάση της χώρας προελεύσεως ή προορισμού του.

Ποσοτική έρευνα αγοράς /​Quan­ti­ta­tive mar­ket research
Μία μελέτη της ζήτησης για συγκεκριμένα προϊόντα βρίσκοντας τον αριθμό των πιθανών πελατών.

Πράκτορας μεταφορών /​For­ward­ing agent (For­warder)
Ο πράκτορας μεταφορών είναι αυτός που οργανώνει τη μεταφορά των αγαθών από την αναχώρηση έως την άφιξη στον προορισμό.

Πρακτόρευση (αντιπροσώπευση) πωλήσεων /​Deal­er­ship
Μορφή συνεργασίας βασισμένη σε συμβόλαιο δικαιοχρησίας μίας μάρκας. Το συμβόλαιο δικαιοχρησίας ουσιαστικά εμπεριέχει την ενοικίαση μίας εμπορικής επωνυμίας και την εγγύηση προς τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο (πράκτορα) αποκλειστικότητας σε μία περιοχή.

Πρατήριο λιανικής /​Out­let
Κατάστημα που πωλεί αγαθά για λογαριασμό μίας εταιρείας.

Προέλευση /​Ori­gin
Τα αγαθά θεωρείται ότι προέρχονται από μία χώρα εάν αποκτούνται καθ’ολοκληρίαν σε αυτή τη χώρα ή έχουν υποστεί τελική κατεργασία εκεί ή εκεί τους προστέθηκε σημαντική προστιθέμενη αξία. Αυτό οικονομικά δικαιολογείται, σε μία επιχείρηση εξοπλισμένη γι’αυτό το σκοπό, έτσι ώστε η επεξεργασία δημιουργεί ένα νέο προϊόν ή αποτελεί ένα σημαντικό στάδιο της όλης παραγωγικής διαδικασίας γι’αυτό το προϊόν. Σε θέματα προέλευσης, η ΕΕ αποτελεί συνήθως μία ενιαία χώρα.

Προθεσμιακή τιμή συναλλάγματος /​For­ward exchange rate
Τεχνική για διασφάλιση έναντι συναλλαγματικού κινδύνου, η οποία επιτρέπει στην τράπεζα να εγγυηθεί στον πελάτη της το επιτόκιο στο οποίο θα του πουλήσει ξένο συνάλλαγμα (αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης) ή θα το αγοράσει απ’αυτόν (πώληση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης), σε μελλοντική ημερομηνία.

Προϊόντα ευρείας κατανάλωσης /​Fast mov­ing con­sumer goods (FMCG)
Φθηνά είδη καθημερινής χρήσης που αγοράζονται και χρησιμοποιούνται γρήγορα.

Προκαταβολή στο νόμισμα εισαγωγής /​Advance in import cur­rency
Τραπεζική χρηματοδότηση ταμειακής ροής για εισαγωγείς, που τους επιτρέπει να πληρώσουν τους αλλοδαπούς πωλητές σε μετρητά. Εάν η προκαταβολή σε ξένο νόμισμα παρέχεται στο νόμισμα τιμολόγησης της συμβάσεως, λειτουργεί επίσης και ως μέσο κάλυψης συναλλαγματικού κινδύνου.

Προκαταβολή στο νόμισμα εξαγωγής /​Advance in export cur­rency
Τραπεζική χρηματοδότηση ταμειακής ροής για εξαγωγείς που παρέχουν στους αλλοδαπούς αγοραστές περίοδο πληρωμής. Εάν η προκαταβολή σε ξένο νόμισμα παρέχεται στο νόμισμα τιμολόγησης της συμβάσεως, λειτουργεί επίσης και ως μέσο κάλυψης συναλλαγματικού κινδύνου

Προστασία μειοψηφίας /​Minor­ity pro­tec­tion
Κανονισμοί που προστατεύουν τους μετόχους της μειοψηφίας.

Προσωρινή διασάφηση /​Bill of sight

Προτιμολόγιο /​Pro forma invoice
Το προτιμολόγιο μοιάζει με εμπορικό συμβόλαιο σε μικρογραφία και ταιριάζει απόλυτα στις εμπορικές συναλλαγές που αφορούν συνήθη προϊόντα.

Πώληση με πίστωση /​Credit sale
Μία ρύθμιση όπου ο αγοραστής παίρνει αγαθά για τα οποία θα πληρώσει σε μία συμφωνημένη ημερομηνία στο μέλλον.

Πώληση μέσω ταχυδρομικής παραγγελίας /​Mail-​order (MO) sale
Η Πώληση μέσω ταχυδρομικής παραγγελίας είναι ένας τύπος διανομής, όπου δεν υπάρχει φυσική επαφή μεταξύ πωλητή και αγοραστή. Τα προϊόντα πωλούνται μέσω εντύπων, ηλεκτρονικών (ή παρομοίων) καταλόγων και αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου.

Ρήτρα διαφυγής /​Escape clause
Μία συνθήκη σε ένα συμβόλαιο που ελευθερώνει τα μέρη από την εκπλήρωση των όρων του συμβολαίου υπό κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ρυμουλκούμενο /​Trailer
Οποιοδήποτε όχημα χωρίς κινητήρα, που προορίζεται να συνδεθεί σε μηχανοκίνητο όχημα, εκτός από βαγόνια.

Σένγκεν (συμφωνία και συνθήκη) /​Schen­gen (agree­ment and con­ven­tion)
Η Συμφωνία του Σένγκεν υπογράφηκε μεταξύ των Γερμανία, Βέλγίο, Γαλλία, Λουξεμβούργο και Ολλανδία την 14η Ιουνίου 1985 στο Σένγκεν, στοχεύοντας στην προοδευτική αφαίρεση των συνοριακών ελέγχων στα κοινά σύνορά τους και επιτρέποντας την ελεύθερη διακίνηση όλων των ατόμων εθνικότητας των υπογεγραμμένων Κρατών, από άλλα Κράτη της Κοινότητας ή από τρίτες χώρες. Η Συνθήκη του Σένγκεν υπογράφηκε την 19η Ιουνίου 1990 απ’αυτές τις πέντε χώρες. Καθορίζει τις συνθήκες για αίτηση και τις εγγυήσεις για ελεύθερη διακίνηση. Απαιτεί την τροποποίηση των εγχωρίων νόμων και υπόκειται σε κοινοβουλευτική επικύρωση. Η Ιταλία (1990), Ισπανία (1991), Πορτογαλία (1991), Ελλάδα (1992), Aυστρία (1995), Σουηδία, Φινλανδία και Δανία (1996) προστέθηκαν στον κατάλογο των υπογραφόντων. Η Ισλανδία και η Νορβηγία είναι επίσης μέλη αυτής της συνθήκης.

Σημείοπώλησης /​POS (Point of sale)

Σταθμός μεταφοράς εμπορευμάτων /​Mul­ti­modal Ter­mi­nals
Εγκατάσταση για την ανταλλαγή Μονάδων Συνδυασμένης Μεταφοράς από έναν τρόπο μεταφοράς σε άλλον, όπου μπορούν να εκτελεσθούν και άλλες σχετικές με τις συνδυασμένες μεταφορές τεχνικές και εμπορικές λειτουργίες.

Στατιστική αξία /​Sta­tis­ti­cal value
Η στατιστική αξία ανταποκρίνεται στο συμπληρούμενο στοιχείο αρ. 46 του Ενιαίου Διοικητικού Εγγράφου. Αυτή η αξία αναφέρεται στην αξία των αγαθών συμπεριλαμβανομένου κόστους μεταφοράς και ασφάλισης, έως τα σύνορα της χώρας.

Στην αποθήκη /​At ware­house
Λέγεται για την τιμή των εμπορευμάτων που περιλαμβάνει παράδοση και φόρτωση.

Συγκεντρωτικός λογαριασμός /​Cen­tralised account
Τρεχούμενος Λογαριασμός που ανοίγεται στα βιβλία τράπεζας του εξωτερικού και όπου όλοι οι διακανονισμοί, μεταφορές ή επιταγές συγκεντρώνονται στη χώρα όπου βρίσκεται η τράπεζα του εξωτερικού.

Σύμβαση πώλησης /​Sale con­tract
Νομική επισημοποίηση μίας συναλλαγής που διεκπεραιώνεται μεταξύ δύο πλευρών : πωλητή-​εξαγωγέα και αγοραστή-​εισαγωγέα. Καθορίζει το σκοπό, συνθήκες, αποζημίωση και επιλογή διαιτησίας για μία εμπορική συναλλαγή.

Συναλλαγματική /​Bill of exchange, (b/​e)
Υπογεγραμμένο έγγραφο, όπως η επιταγή, που δίδει εντολή σε πρόσωπο ή οργανισμό, όπως μία τράπεζα, να πληρώσει ένα συγκεκριμένο ποσό σε ζήτηση ή σε καθορισμένη ημερομηνία σε καθοριζόμενο πρόσωπο.

Συνδυασμένη μεταφορά (ξηράς) /​Pig­gy­back
Συνδυασμός σιδηροδρομικής και οδικής μεταφοράς

Συνδυασμένη μεταφορά /​Com­bined trans­port
Μεταφορά με τη χρήση πολλών μέσων, όπου το κύριο σκέλος είναι μέσω σιδηροδρόμου, πλόϊμων υδάτων, ή θαλάσσης, και όπου τα αρχικά και/​ή τα τελικά σκέλη του ταξιδιού λαμβάνουν χώρα οδικώς μέσω της αυντομοτέρας δυνατόν απόστασης.

Συνδυασμένη μεταφορά /​Inter­modal trans­port
Μεταφορά αγαθών με τη χρήση διαφόρων τρόπων μεταφοράς, αλλά με τα ίδια εμπορευματοκιβώτια και σε ενιαίο φορτίο. Το μεταφορικό μέσο μπορεί να είναι οδικό ή μονάδα συνδυασμένης μεταφοράς.

Συνδυασμένη μεταφορά /​Mul­ti­modal trans­port
Μεταφορά αγαθών μέσω τουλάχιστον δύο διαφορετικών τρόπων μεταφοράς.

Συνιστωμένητιμήκατασκευαστή /​MRP (Manufacturer’s rec­om­mended price).

Συσκευασία /​Pack­ag­ing
Υλικό που χρησιμοποιείται για περιτύλιξη, συσκευασία και προστασία προϊόντων.

Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων /​GSP (Gen­er­al­ized Sys­tem of Pref­er­ences)
Το ΣΓΠ αποτελεί τις σχετικές με διατιμήσεις προτιμήσεις για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτές οι διατιμήσεις μεταφράζονται σε εξαιρέσεις ή μειώσεις στους τελωνειακούς δασμούς.

Σφράγιση /​Seal
Το να κλεισθεί κάτι με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να ανοιχθεί μόνο με σχίσιμο ή σπάσιμο (της συσκευασίας /​σφραγίδας).

Σωματείο /​Trade union
Οργανισμός εργαζομένων στην ίδια βιομηχανία, ή που εκτελούν παρόμοιες εργασίες, το οποίο εκπροσωπεί τα μέλη του στις συζητήσεις με τη διοίκηση.

Ταχυδρομείο αεροπορικώς /​A.M.
Αποστολή ταχυδρομείου μέσω αεροπορικών γραμμών.

Ταχυδρομική θυρίδα /​POBox (PostOfficeBox)

Τέλη αεροδρομίου/​λιμένος /​THC
Τέλη που ανταποκρίνονται στις υπηρεσίες εξυπηρέτησης που παρέχονται κατά τις λειτουργίες φόρτωσης/​εκφόρτωσης σε λιμάνια και αεροδρόμια.

Τελωνειακή εγγύηση /​Cus­toms bond
Τελωνειακό ή έμμεσο έγγραφο στο οποίο ένας εγγυητής αναλαμβάνει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις προς τους συγκεκριμένους κανόνες που ισχύουν για τα αγαθά.

Τελωνειακή κατάταξη /​Cus­toms clas­si­fi­ca­tion
Η τελωνειακή κατάταξη λέγεται επίσης και HS-​κώδικας. Η κατάταξη είναι μία 12-​ψήφια κωδικοποίηση που καθορίζει το ποσοστό τελωνειακών τελών που ισχύουν για τον τύπο προϊόντος.

Τελωνείο /​Cus­toms house
Μέρος στο οποίο λαμβάνουν χώρα όλες ή μερικές από τις τυπικές διαδικασίες των τελωνείων (υποβολή τελωνειακών δηλώσεων κλπ.).

Τελωνείο προορισμού /​Des­ti­na­tion cus­toms house
Τελωνείο όπου παρουσιάζονται τα εμπορεύματα μετά από τη μεταφορά.

Τιμάριθμος παραγωγού /​Pro­ducer Price Index (PPI)
Σύνολο αριθμών που δείχνουν την κίνηση των τιμών των αγαθών και υπηρεσιών που αποκτώνται και κατασκευάζονται από τη βιομηχανία σε μία περίοδο χρόνου.

Τιμή καταλόγου /​List price
Η συνιστώμενη από τον κατασκευαστή τιμή λιανικής ενός αντικειμένου.

Τιμή μετρητοίς /​Cash price
Η τιμή που θα αποδεχθεί ο πωλητής εάν η πληρωμή γίνει άμεσα.

Τιμή στόχος /​Tar­get price
Η τιμή που τίθεται από την ΕΟΚ, στο πλαίσιο της ΚΑΠ, ως ένα λογικό μέσο ποσό χρημάτων που θα λάβουν οι αγρότες για τα προϊόντα τους.

Τιμολόγηση /​Pric­ing
Ένα σχέδιο ή δήλωση τιμών που τίθεται από μία εταιρεία για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.

Τιμολόγιο /​Invoice
Ένας παραληφθείς κατάλογος αγαθών ή υπηρεσιών που αναφέρει το ποσό πληρωμής για αυτά.

Τοποθέτηση /​Posi­tion­ing
Χαρακτηριστικά ενός προϊόντος όπως εκφράζονται στο πεδίο ανταγωνισμού του, καθορίζοντας τον εαυτό του μέσω της εγγύτητας ή αποστάσεώς του από τα ανταγωνιστικά προϊόντα ή/​και τις προσδοκίες των καταναλωτών.

Τράπεζα αποδοχής /​Accep­tance bank
Η Τράπεζα που υπόσχεται την πληρωμή συναλλαγματικής με αντάλλαγμα προμήθεια.

Τραπεζική συναλλαγματική /​Bank accep­tance (B)A
Μία συναλλαγματική αποδεκτή από τράπεζα έναντι αμοιβής.

Τροχιογραμμή μεταφοράς /​Load­ing track
Τροχιογραμμή στην οποία εκτελείται η φόρτωση, εκφόρτωση και μεταφόρτωση Μονάδων Συνδυασμένης Μεταφοράς. Η μεταφόρτωση μπορεί να είναι από βαγόνι σε βαγόνι ή από βαγόνι σε οδικό όχημα και αντιστρόφως.

Τυποποιημένη Βιομηχανική Κατάταξη (SIC) /​Stan­dard Indus­trial Clas­si­fi­ca­tion (SIC)
Κατάλογος στον οποίο οι βιομηχανίες και υπηρεσίες κωδικοποιούνται αριθμητικά για σκοπούς αναφοράς και έρευνας.

ΥΓ /​PS (Post­script) Υστερόγραφο.

Υποκείμενα (δασμού) εμπορεύματα /​Bonded goods

Υποστήριξη μετά την πώληση /​After-​sale ser­vice
Η στήριξη προς ένα προϊόν που παρέχεται από τον προμηθευτή μετά την πώληση.

Φαγητό ευκολίας /​Con­ve­nience food
Φαγητό ιδιαίτερα παρασκευασμένο και συσκευασμένο έτσι ώστε να μαγειρεύεται εύκολα και γρήγορα.

Φορτωτική (καθαρή /​μη καθαρή) /​Bill of lad­ing (clean /​dirty)
Η φορτωτική είναι μία σύμβαση θαλασσίου μεταφοράς.

Φορτωτική θαλάσσιας μεταφοράς /​Ocean bill of lad­ing
Σύμβαση μεταφοράς εμπορευμάτων διά θαλάσσης.

ΦΠΑ /​VAT
Γενικός έμμεσος φόρος σε έξοδα που περιλαμβάνονται στις τιμές, εφαρμοζόμενος σε διαφορετικά ποσοστά σε όλες τις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών εκτός των περιπτώσεων όπου παρέχονται νόμιμες εξαιρέσεις.

Φυσικές καταστροφές /​Act of god
Ένα απρόσμενο γεγονός όπως καταιγίδα, πλημμύρα, σεισμός κλπ., αναφερόμενα σε ασφαλιστικά συμβόλαια ως αιτία ζημίας ή απωλείας.

Χονδρέμπορος /​Whole­saler
Οργανισμός (ή άτομο) που αγοράζει μεγάλες ποσότητες αγαθών από κατασκευαστές και τα πωλεί στους λιανοπωλητές που πωλούν απ’ευθείας στο κοινό. Ο χονδρέμπορος αγοράζει με σκοπό να μεταπωλήσει σε εμπόρους, λιανοπωλητές ή εταιρείες.

Χρεωστικό σημείωμα /​Debit note
Έγγραφο που πληροφορεί τον πελάτη για χρήματα που χρωστούνται προς εταιρεία για παροχή αγαθών ή υπηρεσιών.

Χρηματοδότηση κατάπτωσης /​For­feit financ­ing
Η χρηματοδότηση κατάπτωσης είναι μία, βασισμένη στην έννοια της προεξόφλησης, χρηματοδοτική τεχνική που στηρίζεται σε προεξόφληση ανάληψης κινδύνου (έναντι του εξαγωγέα) βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων, που αποδεικνύεται από εμπορικά έγγραφα οπισθογραφημένα ή εγγυημένα από μία τράπεζα αποδεκτή στον τραπεζίτη της χρηματοδότησης της κατάπτωσης.

Χώρες Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης /​Cen­tral and East Euro­pean Coun­tries
Ακρωνύμιο που χρησιμοποιείται κυρίως στο πλαίσιο Κοινοτικών συμφωνιών ή προγραμμάτων που αναφέρονται στα κάτωθι 10 κράτη : Βουλγαρία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λεττονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία, Τσεχία, Σλοβενία και Σλοβακία.

Ώρα Ανατολικής Ακτής /​East­ern stan­dard time (EST)
Η ώρα που χρησιμοποιείται στις Ανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ και τον ανατολικό Καναδά.

Ώρες εργασίας /​Work­ing hours
Οι ώρες που είναι ανοικτά καταστήματα και γραφεία.

ACP /​ACP
Οι χώρες του ACP (Aφρική, Καραϊβική, Ειρηνικός) υπέγραψαν μία συμφωνία σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στις 15 Δεκεμβρίου 1989 στο Lomι. Το ACP αποτελείται από 69 χώρες. Κατά τη συμφωνία, συγκεκριμένα είδη προϊόντων εξαιρούνται από τελωνειακούς δασμούς και χαίρουν προνομιακής διατίμησης.

Amer­i­can sell­ing price (ASP)
Χρέωση που επιβάλλεται από τα τελωνεία των ΗΠΑ σε εισαγόμενα προϊόντα ώστε να εξισωθεί η τιμή του με παρόμοια που παράγονται στις ΗΠΑ.

ANSI /​ANSI
Το Αμερικανικό Ίδρυμα Εθνικών Προτύπων είναι το σώμα τυποποίησης των ΗΠΑ. Εκδίδει τα πρότυπα των ΗΠΑ και πληροφορεί τις εταιρείες σχετικά με τα ισχύοντα στις ΗΠΑ πρότυπα.

ASAP /​ASAP
Το συντομότερο δυνατόν

ATA καρνέ /​ATA car­net
Το καρνέ ΑΤΑ είναι ένα διεθνές τελωνειακό έγγραφο που καθιερώθηκε το 1961 με τη συνθήκη των Βρυξελλών. Η συνθήκη επιτρέπει σε έναν εξαγωγέα να μεταφέρει τα εμπορεύματά του με προσωρινή παραμονή μέσω διαφόρων διαδοχικών κρατών χωρίς να πρέπει να κάνει τελωνειακή δήλωση σε κάθε διέλευση χώρας.

ATR /​ATR
Το ATR είναι ένα πιστοποιητικό για τη διακίνηση εμπορευμάτων στο πλαίσιο των σχέσεων ΕΟΚ/​Τουρκίας. Αυτό το έγγραφο επιτρέπει στους εξαγωγείς να επωφεληθούν από την ελεύθερη διακίνηση ή τα προνομιακά συστήματα. Το έγγραφο ΑΤR πρέπει να σφραγίζεται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής.

BAF-​CAF /​BAF-​CAF
Οι BAF και CAF είναι δύο είδη ρυθμίσεων που είτε αυξάνουν ή μειώνουν το βασικό κόστος φορτίου. Ο BAF (παράγων ρύθμισης δεξαμενής) είναι μία διόρθωση που εξαρτάται από τις τάσεις τιμών των καυσίμων. Ο CAF (παράγων ρύθμισης νομίσματος ) είναι μία διόρθωση που εξαρτάται από τις τάσεις ισοτιμιών του νομίσματος στο οποίο έχει τεθεί η διατίμηση.

Baltic exchange (the) /​Baltic exchange (the)
Ένα διεθνές χρηματιστήριο ναυτιλιακών και αεροπορικών ναυλώσεων, στο Λονδίνο.

CAIRNS /​CAIRNS
Ομάδα 14 εξαγωγικών χωρών που τελούν ελεύθερο εμπόριο σε αγροτικά προϊόντα. Εγκαθιδρύθηκε το 1987 στο Cairns της Αυστραλίας, με σκοπό να εκφράσει τα κοινά συμφέροντα και προβληματισμούς των μελών του όσον αφορά τις διεθνείς διαπραγματεύσεις στη γεωργία. Η ομάδα αποτελείται από τις Αργεντινή, Αυστραλία, Βραζιλία, Καναδά, Χιλή, Κολομβία, Φίτζι, Ινδονησία, Μαλαισία, Νέα Ζηλανδία, Φιλιππίνες, Ταϊλάνδη και Ουρουγουάη.

CE /​EC
Αυτό το ακρωνύμιο αντιπροσωπεύει το εμπορικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το εμπορικό σήμα CE ή EC αποδεικνύει ότι το προϊόν πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις καθώς και υγείας, ασφαλείας. Το εμπορικό σήμα CE ή EC ισχύει μόνο εντός του πλαισίου της Ε.Ε.

CIM /​CIM
Διεθνής Συνθήκη για τη μεταφορά Αγαθών.

Con­tainer /​Con­tainer
Μέσα θαλασσίας ή συνδυασμένης μεταφοράς για τις φάσεις που προηγούνται ή έπονται μεταφορά μέσω θαλάσσης.

DIN /​DIN
Το Γερμανικό ίδρυμα Τυποποίησης (DIN) είναι το Γερμανικό σώμα προτύπων.

Dump­ing /​Dump­ing
Πώληση αγαθών σε αγορά ξένης χώρας σε πολύ χαμηλές τιμές.

DV1 /​DV1
Το DV1 είναι ένα τελωνειακό έγγραφο που καθορίζει την εκτίμηση του τελωνείου. Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις εισαγωγής αγαθών από μη-​Κοινοτικές χώρες.

ECS /​ECS
Ευρωπαϊκό Σύστημα Συμψηφισμού.

EIB /​ΕΙΒ
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι ο οικονομικός θεσμός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Συγκεντρώνει τις αποταμιεύσεις από τις αγορές κεφαλαίου και τις κατευθύνει προς τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων. Τα δάνεια που εγκρίνονται από την ΕΙΒ έχουν ως στόχο την ενίσχυση των πιο υποβαθμισμένων περιοχών.

Embargo /​Embargo
Κυβερνητική εντολή να σταματήσει το εμπόριο με κάποια άλλη χώρα.

EONIA /​ΕΟΝΙΑ
Το Σταθμικό Επιτόκιο Μίας Ημέρας (της ζώνης) του Ευρώ αντικαθιστά το Σταθμικό Επιτόκιο Μίας Ημέρας . EONIA είναι η αναφορά της καθημερινής ισοτιμίας του Ευρώ, που υπολογίζεται από την ΕΚΤ στη βάση της επιτροπής των τραπεζών που συμμετέχουν στη διαμόρφωση του EURIBOR.

EUR2EUR1 /​EUR2EUR1
Αυτά τα έγγραφα είναι πιστοποιητικά κινήσεως, που είναι τα αντίστοιχα πιστοποιητικών προέλευσης χρησιμοποιούμενα σε προτιμησιακό εμπόριο μεταξύ της ΕΕ και συνδεδεμένων χωρών. Το EUR 2 χρησιμοποιείται για ταχυδρομική αποστολή μόνο και δε σφραγίζεται από τα τελωνεία, αντίθετα με το EUR1.

EURI­BOR /​EURI­BOR
Το Διατραπεζικό Επιτόκιο Αγοράς σε Ευρώ είναι το επιτόκιο στο οποίο οι διατραπεζικές προθεσμιακές καταθέσεις σε Ευρώ εντός της ευρωζώνης προσφέρονται από μία τράπεζα πρώτης τάξεως σε μία άλλη τράπεζα πρώτης τάξεως. Έχει αντικαταστήσει τους εθνικούς δείκτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

Fac­tor­ing (Δικαιοχρησία) /​Fac­tor­ing
Συνδυάζει τα χαρακτηριστικά μίας τεχνικής αποπληρωμής οφειλής, μίας τεχνικής κάλυψης κινδύνων πληρωμής και ενός τρόπου χρηματοδοτήσεως οφειλών. Ο παρέχων τη δικαιοχρησία διακανονίζει προκαταβολικά τα εισπρακτέα ποσά του πωλητή. Αυτό δεν είναι έκπτωση αλλά πληρωμή με υποκατάσταση, με απόδειξη υποκατάστασης.

FCR /​FCR
Eίναι ένα έγγραφο εκδιδόμενο από πράκτορα μεταφορών, που πιστοποιεί ότι τα αγαθά παρελήφθησαν από τον πωλητή και κατ’αυτόν τον τρόπο υποδηλώνει ότι ο εξαγωγέας έχει θέσει τα αγαθά στη διάθεση του αγοραστή.

Feeder /​Feeder
Πλοίο που φέρνει φορτίο από μεσαίας χωρητικότητας λιμάνια (περιφερειακά) σε λιμάνια που εξυπηρετούν πλοία μεγάλης χωρητικότητας (κεντρικά).

Fran­chis­ing /​Fran­chis­ing
Η Δικαιόχρηση είναι μία έννοια που πρώτα αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ. Ορίζει μία μορφή μακροπρόθεσμης με συμβόλαιο συνεργασίας μεταξύ δύο νομικά ανεξαρτήτων οντοτήτων (του δικαιοπαρόχου και του δικαιοδόχου) με βαρύτητα στην προώθηση προϊόντων, υπηρεσιών ή τεχνικών. Ο δικαιοπάροχος υπόσχεται να βοηθήσει τον δικαιοδόχο στα τεχνικά, εμπορικά ή λογιστικά θέματα. Σε ανταπόδωση, ο δικαιοδόχος πληρώνει αμοιβή εισόδου και δικαιώματα σε ετήσια βάση. Είναι επίσης υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με ποιοτικά πρότυπα που τίθενται από το δικαιοπάροχο, καθώς και να συμμετέχει σε λειτουργίες προώθησης που οργανώνονται από το δικαιοπάροχο. Για το δικαιοπάροχο, αυτός ο τύπος συμβολαίου είναι ένας καλός τρόπος εισόδου σε μία αγορά χωρίς να πρέπει να πληρώσει έξοδα ακινήτων. Ο δικαιοδόχος, από την πλευρά του, μπορεί να εφαρμόσει μία εξειδικευμένη εμπορική προσέγγιση, χωρίς να πρέπει να πληρώσει για όλα τα έξοδα ανάπτυξης.

Franco /​Franco
Όρος συμβολαίου εξαγωγικών πωλήσεων που χρησιμοποιείται για να δείξει ότι τα εμπορεύματα θα παραληφθούν ελεύθερα μεταφορικών εξόδων, σε ένα μέρος καθοριζόμενο από τον αγοραστή.

Geo­mar­ket­ing /​Geo­mar­ket­ing
Σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών που χρησιμεύει στην αναγνώριση γεωγραφικών μικροζωνών, για την ανάπτυξη ή τη ρύθμιση επενδύσεων σ’αυτές τις περιοχές, βασισμένο στα χαρακτηριστικά των ατόμων που αποτελούν αυτή τη ζώνη.

IATA /​ΙΑΤΑ
Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών.

IEC /​IEC
Η Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή είναι το διεθνές σώμα προτύπων της τεχνικής βιομηχανίας. Η ΙΕC θέτει τα διεθνή πρότυπα στους τομείς των ηλεκτρονικών και των τηλεπικοινωνιών.

ITU /​ΙΤU
Μονάδα Συνδυασμένης Μεταφοράς.

Man­i­fest /​Man­i­fest
Έγγραφο θαλασσίας ή εναερίου μεταφοράς που καταγράφει όλα τα εμπορεύματα που φορτώθηκαν σε ένα λιμάνι (ή αεροδρόμιο) για να σταλούν σε άλλο λιμάνι (ή αεροδρόμιο).

Man­i­fest /​Man­i­fest
Κατάλογος όλου του φορτίου ή των επιβατών που μεταφέρονται από ένα πλοίο ή αεροσκάφος.

Mar­ket­ing /​Mar­ket­ing
Σύνολο τεχνικών για τον εντοπισμό των αναγκών του καταναλωτή/​χρήστη και τη συνεχή προσαρμογή της παραγωγής και των τόπων πωλήσεων συμφώνως με αυτές. Το Mar­ket­ing προσπαθεί να προσδιορίσει το προς πώληση προϊόν, την τιμή του, το κατάλληλο δίκτυο διανομής και την προώθηση που απαιτείται γι’αυτό.

MER­CO­SUR /​MER­CO­SUR
Ζώνη ελευθέρου εμπορίου με συμμετοχή της Αργεντινής, Βραζιλία, Παραγουάης και Ουρουγουάης. Η Χιλή και Βολιβία είναι συνδεδεμένα μέλη.

MFA /​ΜFA
Η Πολύ-​Ινική Ρύθμιση είναι μία διεθνής συμφωνία στον τομέα των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Η ρύθμιση είναι το επακόλουθο διαπραγματεύσεων σε ποσοστώσεις εισαγωγών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από αναπτυσσόμενες χώρες. Η Πολύ-​Ινική Ρύθμιση συμπεριλαμβάνει 42 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας.

NAFTA /​NAFTA
Βορειοαμερικανική Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών. Μία κοινή αγορά που αποτελείται από τις ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

NIC /​NIC
Πρόσφατα Εκβιομηχανισθείσες Χώρες (Newly Indus­tri­alised Coun­tries) : Ομάδα χωρών, κυρίως της Νοτιοανατολικής Ασίας, που έχουν διέλθει μέσω περιόδου έντονης εκβιομηχάνισης κατά τις δεκαετίες του ’70 και ’80 και έχουν σήμερα επίπεδο διαβίωσης πολύ κοντά σε αυτό των ανεπτυγμένων χωρών (π.χ. Νότια Κορέα, Σιγκαπούρη, Μαλαισία κλπ.).

ΟΗΙΜ /​Office for Har­mon­i­sa­tion of the Inter­nal Mar­ket
ΓραφείοΕναρμόνισηςτηςΕσωτερικήςΑγοράς.

Over­pana­max /​Over­pana­max
Πλοίο που μία από τις παραμέτρους του υπερβαίνει τα : 295 m (μήκος), 32.25 m (εξωτερικό πλάτος) or 13.25 m (μέγιστο βύθισμα). Αυτά τα πλοία δε μπορούν να περάσουν από τη διώρυγα του Παναμά.

Pana­max /​Pana­max
Πλοίο που οι παράμετροί του επιτρέπουν τη διέλευση από τη διώρυγα του Παναμά : μέγιστο μήκος 295 m, μέγιστο πλάτος 32.25 m, μέγιστο βύθισμα 13.25 m.

PCT /​PCT
Συνθήκη Συνεργασίας Ευρεσιτεχνιών.

Roll-​On-​Roll-​Off (Ro-​Ro) /​Roll-​On-​Roll-​Off (Ro-​Ro)
Συχνά αναφερόμενη ως Ro-​Ro (from Roll-​On-​Roll-​Off), αυτή η τεχνική βοηθά ένα όχημα να εισέλθει/​εξέλθει χωρίς εξωτερική βοήθεια από ένα πλοίο, ή σε περίπτωση διαδρομής ξηρά, από ένα τραίνο.

SDR /​SDR
Τα Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα εισήχθησαν ως θεσμός από το ΔΝΤ για να χρησιμεύσουν ως ένα διεθνές νομισματικό απόθεμα. Τα Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συναλλαγές μεταξύ του ΔΝΤ και εθνικών κυβερνήσεων. Η αξία μονάδος ενός Ειδικού Τραβηκτικού Δικαιώματος καθορίζεται βάσει ομάδος νομισμάτων (USD, Yen, EUR, GBP). Το SDR είναι η μονάδα πληρωμής στις διεθνείς μεταφορές.

T1 /​Τ1
Το έγγραφο T1 αναφέρεται σε μία εξωτερική Κοινοτική διαμετακόμιση. Καταργήθηκε.

T2 /​Τ2
Το έγγραφο T2 αναφέρεται σε μία εσωτερική Κοινοτική διαμετακόμιση. Αντικαταστάθηκε από το SAD (Ενιαίο Διοικητικό Έγγραφο).

T2L /​Τ2L
Το έγγραφο T2L αναφέρεται σε αγαθά Κοινοτικής προέλευσης που δεν κινούνται μόνο μέσω μεταφορών εντός κοινοτικού χώρου.

T2M /​T2M
Το έγγραφο T2M πιστοποιεί την Κοινοτική αναγνώριση αλιευτικών προϊόντων. Το Τ2Μ βοηθά στην απόκτηση εξαίρεσης από τελωνειακούς δασμούς και ποσοτικούς περιορισμούς αλιευτικών προϊόντων που αλιεύονται εκτός των χωρικών υδάτων των Κρατών-​Μελών, από πλοία εγγεγραμμένα στα Κοινοτικά νηολόγια. Το Τ2Μ είναι επίσης απαραίτητο στην περίπτωση που αλιευθέντα από σκάφος εγγεγραμμένο στην Κοινότητα μεταφορτώνονται σε πλοίο μη εγγεγραμμένο στην Κοινότητα.

T5 /​T5
Το έγγραφο T5 είναι ένα έντυπο εντός του πλαισίου της ΚΑΠ, που πιστοποιεί την εξαγωγή αγροτικών προϊόντων.

TARIC /​TARIC
Ενοποιημένο τελωνειακό δασμολόγιο της ΕΟΚ. Η ταξινόμηση TARIC είναι μία 10-​ψήφια κωδικοποίηση, που εξυπηρετεί στην ενσωμάτωση των Κοινοτικών ρυθμιστικών μέτρων όπως οι προτιμησιακές διατιμήσεις, διατιμήσεις ποσόστωσης και δασμοί αντι-​dumping. Το ενιαίο τελωνειακό δασμολόγιο βασίζεται στο TARIC.

TEU /​ΤΕU
Η TEU (Μονάδα ισοδύναμη είκοσι ποδών) είναι μονάδα μέτρησης που ισοδυναμεί με εμπορευματοκιβώτιο μήκους 20 ποδών (6.10m). Χρησιμοποιείται για να εκφράσει έναν αριθμό εμπορευματοκιβωτίων διαφορετικού μήκους, κυρίως όσον αφορά τη χωρητικότητα των πλοίων ή των σταθμών φορτοεκφόρτωσης.

TIR /​TIR
Διεθνής Οδική Μεταφορά : μία Ευρωπαϊκή ρύθμιση για τη χρήση διεθνών εγγράφων με σκοπό την οδική μεταφορά εμπορευμάτων.

ΤΙR Καρνέ /​TIR car­net
Βιβλιάριο με αποσπώμενα στελέχη που χρησιμοποιείται για διεθνείς οδικές μεταφορές.

UNC­TAD /​United Nations Con­fer­ence on Trade and Devel­op­ment (UNC­TAD)
Οργανισμός που ιδρύθηκε από τον ΟΗΕ για να βοηθήσει τις χώρες του τρίτου κόσμου στην εξαγωγή αγαθών.

URU /​URU
Οι Ομοιόμορφοι Κανόνες και Συνήθειες είναι τα κείμενα που συντάχθηκαν από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο για τη σωστή χρήση των τραπεζικών τεχνικών στο διεθνές εμπόριο. Κατέχουν νομική υπόσταση σε αυτό το πεδίο και γίνεται αναφορά σε αυτούς σε περίπτωση αντιδικίας. Ο πιο γνωστός απ’αυτούς, ο URU 500, αναφέρεται σε ενέγγυα πίστωση και τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 1994.

Viseg­rad /​Viseg­rad
Ομάδα Κεντροευρωπαϊκών κρατών που υπέγραψαν τελωνειακή συμφωνία το 1991 : Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία και Πολωνία. Αυτή η έκφραση χρησιμοποιείται συχνά για θέματα που σχετίζονται με μεταφορές. Αυτές οι χώρες έχουν θέση ανάλογη με τις χώρες της ΕΖΕΣ στο πεδίο των κοινών μεταφορών.

WIPO /​WIPO
Παγκόσμια Οργάνωση Πνευματικής Ιδιοκτησίας.