ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

H ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ είναι η διαδικασία που περιλαμβάνει το σχεδιασμό,

την εφαρμογή, και τον έλεγχο της αποτελεσματικής και αποδοτικής μεταφοράς και αποθήκευσης πρώτων υλών,

ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων, καθώς και τη διαχείριση πληροφοριών που σχετίζονται με τη διακίνηση προϊόντων

από τόπους παραγωγής σε τόπους κατανάλωσης.

Η ανάγκη προέκυψε γιατί είναι απαραίτητος ο χωρικός και χρονικός διαχωρισμός μεταξύ:
– Θέσεων παραγωγής πρώτων υλών και παραγωγής προϊόντων
– Θέσεων παραγωγής και κατανάλωσης των προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών

Κύριες λειτουργίες ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Logis­tics:

Η μεταφορά και η διανομή προϊόντων
Η διαχείριση των αποθεμάτων
Η επεξεργασία των παραγγελιών

Συμπληρωματικές λειτουργίες:

Αποθήκευση (Ware­hous­ing)
Διακίνηση Υλικών (Mate­ri­als Han­dling)
Προστατευτική Συσκευασία (Pro­tec­tive Pack­ag­ing)
Προμήθειες (Acqui­si­tion)
Πληροφοριακή Υποστήριξη (Infor­ma­tion Maintenance)