ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Εισαγωγή στις ναυλώσεις

Γκιζιάκης, Κ.

Εισαγωγή στα συστήματα μεταφορών

Suss­man, Joseph

Logis­tics: μεταφορές — διανομή

Γιαννάτος, Γιώργος

Logis­tics and sys­tems analysis

Daganzo, Carlos

Logistics:principles and applications

Lang­ford, J.

Logis­tics: an inte­grated approach

Quayle, Michael

Logis­tics and sup­ply chain management

Christo­pher, Martin

Fun­da­men­tals of logis­tics management

Lam­bert, Douglas

Fun­da­men­tals of logis­tics management

Grand, David /​Lam­bert, Douglas

Match­ing sup­ply with demand

Cachon, Gerard

Stor­age and sup­ply of materials

Jes­sop, David

Mod­el­ling transport

Ortuzar, Juan de Dios

Global cases in logis­tics and sup­ply chain management

Tay­lor, David

Lean Six Sigma for sup­ply chain management

Martin,James

Intro­duc­tion to logis­tics sys­tems plan­ning and control

Ghi­ani, Gianpaolo

Food sup­ply chain management

Bourlakis, Michael

Logis­tics man­age­ment: θεωρίακαιπράξη

Σιφνιώτης, Κωνσταντίνος

Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας

Tay­lor, David

Logis­tics και διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας

Christo­pher, Martin

Τυπολόγιο γραμμών μεταφοράς

Μαργκάς, Γ

Αεροπορική βιομηχανία μεταφορών

Wells, Alexander

Η λιμενική βιομηχανία

Παρδάλη, Αγγελική

Διοίκηση δικτύων διανομής και logistics

Παπαβασιλείου, Ν.

Εισαγωγή στα logistics

Παπαδημητρίου, Στράτος

The out­sourc­ing manual

White, Robert

Reverse logis­tics

Dekker, Rommert

Retail buy­ing

Dia­mond, Jay

Retailling logis­tics & fresh food management

Gustafs­son, Kerstin

Busi­ness logistics:supply chain management

Bal­lou, Ronald

The logic of logistics

Levi-​Simchi, David

Sup­ply chain man­age­ment and reverse logistics

Dyck­hoff, Harald

Intro­duc­tion to com­pu­ta­tional opti­miza­tion mod­els for pro­duc­tion plan­ning in a sup­ply chain

Woodruff, David

Inter­ac­tive mod­els for oper­a­tions and sup­ply chain management

Finch,Byron

Man­u­fac­tur­ing plan­ning & con­trol sys­tems for sup­ply chain management

Voll­mann, Thomas

E-​supply chain using the inter­net to rev­o­lu­tion­ize your business

Poirier, Charles

Strate­gic pur­chas­ing & sup­ply chain management

Saun­ders, Malcolm

Inter-​organizational coop­er­a­tion with SAP solutions

Bux­mann, P.

Logis­tics engi­neer­ing and management

Blan­chard, Benjamin

Logis­tics and retail management

Fer­nie, John

Alexan­der the Great and the logis­tics of logis­tics of the Mace­don­ian army

Engels, Donald

British logis­tics on the west­ern front

Mal­colm, Ian

Exchange rate poli­cies, prices and supply-​side responde

Papa­zoglou, Christos

Strate­gic sup­ply chain alignment

Gat­torna, John

Sup­ply chain man­age­ment and advanced planning

Stadtler, Hartmut

Logis­tics and the extended enterprise

Boyson, Sandor

Lean sup­ply chain management

Win­cel, Jeffrey

Lean distribution:applying lean man­u­fac­tur­ing to dis­tri­b­u­tion , logis­tics and sup­ply chain

Zyl­stra, Kirk

Beyond part­ner­ship strate­gies for inno­va­tion and lean supply

Lam­ming, Richard

Man­ag­ing the sup­ply chain:a strate­gic perspective

Gat­torna, John

Super­charg­ing sup­ply chains

Tyn­dall, Gene

Essen­tials of sup­ply chain management

Hugos, Michael

Sup­ply chain man­age­ment in the retail industry

Hugos, Michael

Com­pet­ing through sup­ply chain management

Ross, David Frederic

Sup­ply chain strategy

Frazelle, Edward

Inter­na­tional logistics

Wood, Donald

Sup­ply chain optimization

Poirier, Charles

Inte­grated logis­tics sup­port handbook

Joves, James

Global logis­tics and dis­tri­b­u­tion planning

Waters, Donald

Hand­book of logis­tics and dis­tri­b­u­tion management

Gat­torna, John

Infor­ma­tion sys­tems in logis­tics and transportation

Tilanus, Bernhard

Inter­na­tional logistics:global sup­ply chain management

Long, Douglas

Veloc­ity man­age­ment in logis­tics and distribution

Walden, Joseph L.

Logis­ti­cal man­age­ment: the inte­grated sup­ply chain process

Bow­er­sox, Donald

The IOMA hand­book of logis­tics and inven­tory management

Donath, Bob

Mod­ern logis­tics management

Magee, John

Busi­ness logis­tics management

Vogt, J.

Con­tem­po­rary logistics

Mur­phy, Paul R.

The man­age­ment of busi­ness logistics

Coyle, John

Pur­chas­ing and sup­ply management

Leen­ders, Michiel

Sup­ply chain man­age­ment: best practices

Blan­chard, David

Deliv­er­ing the goods: the art of man­ag­ing your sup­ply chain

Schechter, Damon

Strate­gic sup­ply chain management

Miller, Jim

Strate­gic logis­tics management

Stock, James

Elsevier’s dic­tio­nary of trans­ports and logistics

Michaux, J.-P.

Sup­ply chain management

Zuck­er­man, Amy

Sup­ply chain man­age­ment: strat­egy, plan­ning and operations

Chopra, Sunil

Oper­a­tional logistics:the art and sci­ence of sus­tain­ing mil­i­tary operations

Moshe, Kress

Sup­ply chain redesign

Hand­field, Robert

Mod­el­ing the sup­ply chain

Shapiro, Jeremy

Man­ag­ing the sup­ply chain: the defin­i­tive guide for the busi­ness professional

Sim­chi — Levi, David

Man­ag­ing closed-​loop sup­ply chains

Flap­per, Simme

Logis­tics

Waters, Donald

Analy­sis and algo­rithms for ser­vice parts sup­ply chains

Muck­stadt, John

Global logis­tics management

Gour­din, Kent

Logis­tics man­age­ment and strategy

Har­ri­son, Alan

Logis­tics of pro­duc­tion and inventory

Graves, S.C.

The logis­tics handbook

Robe­son, James

Logistics:principles and applications

Lang­ford, J.

Logis­tics prin­ci­ples and applications

Lang­ford, John

Ανατομία των Busi­ness Logistics

Γιαννάκαινας, Βλάσσης

Μοναδοποιημένα φορτία-​συνδιασμένες μεταφορές εμπορευμάτων

Αμπακούμκιν, Κ.

Θαλάσσιες μεταφορές

Γιαννόπουλος, Γιώργιος

Pur­chas­ing and sup­ply chain management

Lysons, Kenneth

A prac­ti­cal guide to CRM

More, Building

CRM in finan­cial ser­vices: a prac­ti­cal guide to mak­ing cus­tomer rela­tion­ship man­age­ment work

Foss, Bryan

The ulti­mate CRM handbook

Free­land, John

CRM : Διαχείριση πελατειακών σχέσεων

Κοσμάτος, Δημήτριος

Essen­tials of CRM

Berg­eron, Bryan

Hand­book of CRM

Payne, Adrian

Cus­tomer rela­tion­ship management

Zik­mund, William

Cus­tomer rela­tion­ship man­age­ment: con­cepts and tools

But­tle, Francis

Cus­tomer rela­tion­ship management

Knox, Simon

World-​class sup­ply management

Burt, David

Trans — Euro­pean networks

John­son, Debra

Trans­porta­tion

Coyle, John

Urban trans­port devel­op­ment: a com­plex issue

Jon­son, Gunilla

Urban trans­porta­tion planning

Meyer, Michael

Urban trans­porta­tion systems

Grava, Sigurd

Profit strate­gies for air transportation

Rad­noti, George

Hand­book of trans­porta­tion engineering

Kutz, Myer

Intro­duc­tion to trans­porta­tion engineering

Banks, James

Trans­porta­tion plan­ning and the future

Nijkamp, Peter

The trans­port manager’s & operator’s hand­book 2006

Lowe, David

Secur­ing global trans­porta­tion networks

Rit­ter, Luke

Oppor­tu­ni­ties in trans­porta­tion careers

Par­adis, Adrian

Going trans-European:planning and financ­ing trans­port net­works for Europe

Turro, Mateu

The net­work reli­a­bil­ity of transport

Bell, Michael

Com­mer­cial avi­a­tion safety

Wells, William

Οικονομική εναέριων μεταφορών

Λαϊνός, Ι.

Οικονομική των μεταφορών

Boyer, Kenneth

Οικονομική των μεταφορών

Προφυλλίδης, Β.

Οικονομική των μεταφορών

Μουρμούρης, Ιωάννης

Εισαγωγή στην οικονομική των μεταφορών

Σαμπράκος, Ευάγγελος

Η παραγγελία μεταφοράς

Πατεράκης, Μιχ.

Ζητήματα μεταφοράς

Πατεράκης, Μιχάλης

Μεταφορές και επικοινωνίες

McNeil, Ian

Οργάνωση και διοίκηση λιμένων

Χλωμούδης, Κωνσταντίνος

Μεταφορές και περιβάλλον

Ψωμάς, Στέλιος

Μεταφορά εμπορευμάτων δια θαλάσσης

Τζελέπης, Ν.

Trans­porta­tion — Engi­neer­ing: An Introduction

Khisty, Jotin

World-​class ware­hous­ing and mate­r­ial handling

Frazelle, Edward

Ware­house dis­tri­b­u­tion & oper­a­tions handbook

Mulc­ahy, David

Prac­ti­cal hand­book of warehousing

Ack­er­man, Kenneth

Mate­ri­als han­dling handbook

Mul­cany, David

Agri­cul­ture in the food sup­ply chain :an overview

Knight, Chris

Research method­olo­gies in sup­ply chain management

Kotzab, Herbert

Inven­tory and sup­ply chain man­age­ment with fore­cast updates

Sethi, Suresh

Συγκριτική διοίκηση benchmarking

Τερζίδης, Κ.

The Air Force Chief of Staff Logis­tics Review

Lynch, Kristin

Sup­ply chain man­age­ment: from vision to implementation

Faw­cett, Stanley

Sup­ply chain man­age­ment workbook

Har­ri­son, Francis

Inte­grated logis­tics sup­port hand­book (3rd ed.)

Jones, James

Man­u­fac­tur­ing plan­ning & con­trol sys­tems for sup­ply chain management

Voll­mann, Thomas

Applied logis­tics regression

Hos­mer, David

Sup­ply chain strate­gies: customer-​driven and customer-​focused

Hines, Tony

Logis­tic regres­sion: A primer

Pam­pel, Fred

Inter­ac­tion effects in logis­tics regression

Jac­card, James

Logis­tic regres­sion mod­els for ordi­nal response variables

O’Connel, Anna

Accel­er­ated Logis­tics: stream­lin­ing the army’s sup­ply chain

Wang, Mark

Sup­ply chain configuration

Chan­dra, Charu

Intro­duc­tion to man­age­ment of reverse logis­tics and closed loop sup­ply chain processes

Blum­berg, Donald

Inte­gral logis­tics management

Schon­sleben, Paul

Hand­book of the logis­tic distribution

Bal­akr­ish­nan, N.

Mil­i­tary logis­tics and strate­gic performance

Kane, Thomas M.

Logis­tics of facil­ity loca­tion and allocation

Sule, Dileep R.

Sup­ply chain man­age­ment with APO

Dick­ers­bach, Jorg

The prac­tice of sup­ply chain man­age­ment: where the­ory and appli­ca­tion converge

Har­ri­son, Terry